Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Bo & bygga » Kommunens planarbete » Detaljplaner » Laga kraftvunna detaljplaner » 2016 » Del av Siggehorva 6:2 m fl

Detaljplan för Del av Siggehorva 6:2 m fl

Södra Cell Mönsterås (SCMS) är Europas största pappersmassafabrik. SCMS (inklusive Södra Timber och hamnen)med totalt ca 650 anställda är en arbetsplats med stor betydelse för sysselsättningen i kommunen och regionen. SCMS har ett strategiskt läge genom närheten till E22, järnvägen och hamnen. Vidare producerar SCMS grön elenergi, fjärrvärme och miljödiesel. En industrietablering i anslutning till SCMS är positiv för den regionala arbetsmarknaden eftersom nya företag kan etablera sig här. En etablering i anslutning till SCMS är även positiv ur miljösynpunkt. De tillkommande industrierna kan nyttja järnvägen och hamnen för godstransporter. SCMS kan dessutom förses de tillkommande industrierna med både el och fjärrvärme.

2010 påbörjades planarbetet med ett planprogram. Planområdet har därefter reviderats, bl. a. har all mark öster om Södra Cells avloppstub utgått.

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för utbyggnad av industrier och verksamheter på oexploaterad mark i direkt anslutning till SCMS. Avsikten är att skapa ett verksamhetsområde med stor flexibilitet avseende typ av verksamheter, tomtstorlekar och gatustruktur. Planområdet ska angöras norrifrån via en ny industrigata som ansluter till vägen som leder till SCMS. Gatustrukturen inom området regleras inte eftersom detaljplanen ska vara flexibel. Planen möjliggör även för nya stickspår till industrispåret samt omlastning av gods. Den föreslagna kvartersmarken för industri och lager delas in i tre zoner ( J1, J2, J3 ) med hänsyn till avstånd till närmast befintliga bostadsbebyggelse. De skyddsavstånd som anges i de olika zonerna är 400 meter, 500 meter respektive 700 meter. I den norra delen, närmast den befintliga industrin, medges högre byggnader. Höjderna trappas ner och byggnaderna blir lägre mot den öppna marken i väster och mot Svartövägen i söder. Tre nockhöjder förslås inom området; 80, 50 och 20 meter. För att skapa en mjuk övergång mellan industrimark och naturmark avsätts en 15 meter bred planteringszon. Avsikten är att träd ska uppföras och att stenrösen ska anläggas i denna zon. Marken ska vara genomsläpplig.

Planområdet är beläget i anslutning till Södra Cells anläggning, ca 10 km nordost om Mönsterås tätort.

Detaljplanen bedöms kunna utgöra betydande miljöpåverkan enligt byggnadsnämndens beslut 2009-08-21. En miljökonsekvensbeskrivning har därför upprättats.        

Detaljplanen har varit ute på samråd från den 28 oktober till den 28 november 2015. Inkomna synpunkter har sammanställts och bemötts i en samrådsredogörelse. Detaljplanen har varit föremål för utställning (granskning) 2016-06-23 t o m 2016-07-28. Inkomna synpunkter har sammanställts och bemötts i ett granskningsutlåtande.                                       

Detaljplanen vann lagakraft 2016-11-23. För vidare information, läs de länkade dokumenten till höger

 

 

Senast kontrollerad: 2016-12-01.
 
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier