Flera personer sitter runt ett bord. På bordet finns en karta och personerna pekar på olika platser på kartan och diskuterar.

Planprocessen

Planläggning med detaljplan syftar till att mark och vattenområden används till de ändamål området är mest lämpat för med hänsyn till områdets läge, behov och karaktär.

När kommunen tar fram en detaljplan görs det enligt en väl definierad process. Ett bra beslutsunderlag ska tas fram, förslaget ska förankras och dem som är berörda av detaljplanen ska få möjlighet att lämna synpunkter. Så här ser processen ut:

Sidan granskad 24 mars 2022