Hälsoskydd

En del verksamheter är skyldiga att göra en anmälan till kommunen enligt miljöbalkens förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, exempelvis fotvård, tatuering, akupunktur, bassängbad och utbildningslokaler. Kommunen är dessutom tillsynsmyndighet för många olika verksamheter.

Verksamheter som behöver anmälas

Du ska anmäla lokaler som är anmälningspliktiga enligt miljöbalken och Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter till miljö- och byggnämnden. Det gäller för:

  • yrkesmässig hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta
  • bassängbad som är öppna för allmänheten eller används av många
  • solarier
  • lokaler för utbildning

Kommunen behöver så tidigt som möjligt känna till den nya verksamheten för att kunna lämna råd och upplysningar och ställa de krav som kan behövas för att skydda hälsan hos dem som har kontakt med din verksamhet. Kraven kan exempelvis gälla ventilation, ljudnivå och hygien.

Om du ska starta eller göra förändringar i verksamheten i en sådan lokal behöver du göra en anmälan till kommunen senast sex veckor i förväg.

Läs mer om anmälan om verksamhet med hygienisk behandling (inklusive solarier)

Taxa

Kommunen tar ut en anmälningsavgift för att handlägga din anmälan, och för tillsynen.

Taxor och avgifter inom miljö- och hälsoskydd

  • Om du startar en anmälningspliktig verksamhet innan du lämnat in anmälan kan du bli skyldig att betala en miljösanktionsavgift (straffavgift) på 3 000 kronor..

Verksamheter som inte behöver anmälas

Exempel på verksamheter som inte behöver anmälas till kommunen är:

  • yrkesmässig hygienisk verksamhet som inte innebär risk för blodsmitta, exempelvis hårvård, manikyr och pedikyr, skönhetsbehandling som inte penetrerar huden, massage och annan kroppsvård
  • hotell, pensionat eller liknande lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad
  • idrottsanläggningar och campinganläggningar
  • lokaler för vård och annat omhändertagande, exempelvis sjukhem, servicehus, häkten och kriminalvårdsanstalter samt lokaler för hälso- och sjukvård

Du kan dock behöva anmäla din verksamhet till andra myndigheter.

Krav på egenkontroll

Som verksamhetsutövare måste du ha en fungerande egenkontroll, även om den inte alltid behöver vara skriftlig. Det gäller även om du inte behöver göra anmälan.

Tillsyn

Kommunens miljö- och byggförvaltning utför tillsyn vid verksamheter som är tillstånds- och anmälningspliktiga, men även sådana som inte behöver göra anmälan. Det innebär att kommunen återkommande, eller vid klagomål, kontrollerar att verksamheten inte bryter mot miljöbalkens bestämmelser och att företaget har en fungerande egenkontroll.

Miljö- och byggförvaltningen beslutar om sanktioner om vi hittar brister vid kontroll hos ett företag. Exempel på sanktioner som förekommer är förbud med eller utan vite, miljösanktionsavgift, åtalsanmälan.

Tillsyn, det vill säga kontroll av att verksamheten följer lagar och regler, är obligatorisk och kan inte väljas bort. Att tillsyn ska göras är bestämt i miljöbalken. Syftet är att förebygga och minska störningar i miljön.

 

Sidan publicerades 28 december 2021