Förvaltningar

Kommunens verksamhet är organiserad i sex förvaltningar. Förvaltningarna kallas ibland kontor. Här arbetar tjänstepersoner med att att förverkliga de beslut som politikerna i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens olika nämnder har fattat. En tjänsteperson kan till exempel vara en lärare, en undersköterska, en ingenjör eller en administratör.

Den högsta tjänstepersonen är kommunchefen och i varje förvaltning finns det en förvaltningschef.

Mönsterås kommuns sex förvaltningar är:

 • Barn- och utbildningsförvaltningen,
 • kommunledningsförvaltningen,
 • kultur- och fritidsförvaltningen,
 • miljö- och byggförvaltningen,
 • socialförvaltningen och
 • tekniska förvaltningen.

Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen hjälper kommunfullmäktige och kommunstyrelsen att leda, samordna och ha uppsikt över kommunens övriga nämnder och helägda bolag.

Kommunledningsförvaltningen svarar för vissa stödfunktioner till kommunens verksamheter, samt för utvecklings- och näringslivsfrågor genom avdelningarna:

 • Ekonomiavdelning,
 • IT-avdelning,
 • kansliavdelning,
 • personalavdelning med arbetsmarknadsenhet och
 • serviceenhet med växel, kommunikation och fibernätverk.

Kommunledningsförvaltningen leds av en kommunchef.

Socialförvaltningen

Socialförvaltningen verkställer socialnämndens uppdrag inom funktionshinderomsorg, hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg och äldreomsorg.

Inom förvaltningen finns det fem verksamheter:

 • Biståndsbedömning,
 • hälso- och sjukvård och rehabilitering,
 • individ- och familjeomsorg,
 • omsorg om personer med funktionsnedsättning och
 • äldreomsorg.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar med att verkställa och följa upp politiska beslut som rör barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde. Hit räknas de kommunala förskolorna, skolorna och gymnasiet samt komvux och kulturskolan.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden med förvaltning och utveckling av kultur- och fritidsområdet i Mönsterås kommun, bland annat kommunens bibliotek, sporthallar och idrottsanläggningar samt fritidsgårdar.

Tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningen svarar för en del av kommunstyrelsens ansvarsområden, genom exempelvis vatten och avlopp, renhållning, trafik och fysisk samhällsplanering. Verksamheten ansvarar också för städning, måltidsservice och drift och underhåll av kommunens fastigheter.

Tekniska förvaltningen har fyra avdelningar:

 • Fastighetsavdelning,
 • kost- och städavdelning,
 • samhällsbyggnadsavdelning och
 • vatten-, avlopps- och renhållningsavdelning.

Miljö- och byggförvaltningen

Miljö- och byggförvaltningen arbetar på uppdrag av miljö- och byggnadsnämnden med frågor som rör miljö och hälsa, livsmedel, naturvård och miljöövervakning samt bygglov.

Sidan granskad 26 februari 2024