Flera personer sitter runt ett bord. På bordet finns en karta och personerna pekar på olika platser på kartan och diskuterar.

Översiktsplan och detaljplaner

I den fysiska planeringen bestäms hur mark och vatten ska användas men även hur den byggda miljön ska utformas. Det är plan- och bygglagen som reglerar kommunens fysiska planering.

Översiktsplan

En översiktsplan gäller för hela kommunen. Den visar i stora drag hur man ska använda mark och vatten. Planen är också en vision för kommunens framtida utveckling.

Läs mer om översiktsplanen för Mönsterås kommun

Detaljplan

En detaljplan anger vad man får använda marken till. Det kan till exempel vara bostäder, handel, industri, gator eller natur. Detaljplanen kan också styra hur stora hus som får byggas eller hur marken ska anordnas. En detaljplan utgör grund för bygglov. På våra sidor om detaljplaner kan du läsa mer om detaljplaner som vunnit laga kraft och se vilka detaljplaner vi arbetar med just nu.

Sidan granskad 24 mars 2022