Bilden visar när man fyller på ett vattenglas från kökskranen

Vattenskyddsområde

Vattenskyddsområden finns för att skydda vattentillgångar som är viktiga för dricksvattnet. På så sätt säkrar vi dricksvattnet nu och i framtiden.

Du vet att du befinner dig inom ett vattenskyddsområde på de karaktäristiska skyltarna längs vägen.

Om du bor eller verkar i ett vattenskyddsområde måste du ta allmän hänsyn och följa de skyddsföreskrifter som finns. Det handlar om att du måste vara försiktig med allt du gör som kan förorena vattentäkten, både direkt i grundvattnet eller ytvattnet (sjöar och vattendrag) men även indirekt via marken eller avrinning. Vissa saker kräver tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden.

Du måste själv ta reda på om du bor i ett vattenskyddsområde och vad som i så fall gäller.

Checklista för dig som bor och verkar i ett vattenskyddsområde

  • Undvik att använda bekämpningsmedel i din trädgård.
  • Undvik att sprida ogräsmedel på grusgångar, i stensättningar och andra hårdgjorda ytor.
  • Tvätta bilen i en tvätthall som är kopplad till en reningsanläggning.
  • Om du byter olja på bilen hemma, måste all olja samlas upp i en tät behållare.
  • Lagra endast små mängder av kemikalier, oljeprodukter, handelsgödsel, träskyddsbehandlat virke med mera och då på hårdgjort underlag, helst under tak.
  • Om du har en oljecistern (även en så kallad villatank) ska du kontakta miljö-och byggförvaltningen. Särskilda bestämmelser gäller för skyddsåtgärder och kontrollbesiktningar.
  • Om du planerar att skaffa jord-, berg- eller sjövärme, kontakta miljö-och byggförvaltningen.
  • Om du planerar att anlägga ett enskilt avlopp, kontakta miljö- och byggförvaltningen.

För verksamheter och industrier i vattenskyddsområden gäller fler bestämmelser utöver checklistan ovan. Det kan gälla skogs- och jordbruk, byggnation, schaktning, vägbygge och verkstäder. Du ansvarar själv för att känna till om du verkar inom ett skyddsområde och vad som i så fall gäller.

Sidan publicerades 23 juni 2021