Ett barn går på en stock och håller en vuxen i handen

Familjehem, kontaktperson, kontaktfamilj

Ibland kan svårigheter i familjen göra att barn och unga behöver bo hos en annan familj. Det kan finnas olika skäl till det och behovet kan finnas under kortare eller längre tid.

Familjehem

Familjehem tar emot barn och ungdomar för stadigvarande vård och fostran. Att vara familjehem innebär att öppna dörrar till sitt hem och sitt hjärta och dela med sig av sitt liv. Under placeringen sker samverkan med socialtjänst, föräldrar och andra viktiga personer för barnet. Utbildning, handledning och kontinuerlig uppföljning ingår i uppdraget.

Uppdraget

Att vara familjehem är inte en anställning utan ett uppdrag. Arvodet som betalas ut för uppdraget varierar i storlek beroende på uppdragets karaktär. De kostnader som familjehemsuppdraget för med sig ersätts dels genom barnbidrag/studiebidrag, dels genom en omkostnadsersättning.

Innehållet i uppdraget styrs av den vårdplan som upprättas för barnet innan placeringen inleds. Mer konkreta mål och beskrivningar av uppdraget formuleras i dialog mellan den ansvariga socialsekreteraren, familjehemmet och de biologiska föräldrarna. Det placerade barnet ska få möjlighet att göra sin röst hörd och ska utifrån ålder och mognad få vara med och påverka innehållet i genomförandeplanen.

Familjehemsutredning

Innan en placering inleds ska förhållandena i det tilltänkta familjehemmet utredas. Utredningen innebär att registeruppgifter hämtas in från polisen, kronofogden och socialnämnden. Det innebär också samtal med familjehemmet om den aktuella situationen, familjens bakgrund och om förväntningar inför uppdraget.

Stöd till familjehem

Individ- och familjeomsorgen erbjuder stöd till familjehemmen i form av utbildning, handledning, vägledning och familjehemsträffar, där familjehemsföräldrar får möjlighet att träffas, prata runt olika teman och utbyta erfarenheter. Individ- och familjeomsorgen ordnar även aktiviteter för placerade barn och deras familjehem.

Kontaktperson

Kontaktperson är en insats som beviljas till ett barn eller en ungdomen när nätverket kring barnet av någon anledning behöver utökas eller stärkas upp. Insatsens omfattning utformas efter varje individs behov. Uppdragen kan variera, från till exempel en träff i veckan till någon träff i månaden.

Som uppdragstagare blir du först utredd och en ersättning för omkostnader och ett arvode betalas ut vid uppdrag.

Kontaktfamilj

Kontaktfamilj är ett kompletterande stöd till ett eller flera barn, utifrån det enskilda barnets behov och förutsättningar. En kontaktfamilj fungerar som en extrafamilj för barnet och som en avlastning för barnets föräldrar. Barnet åker till sin kontaktfamilj en eller flera gånger per månad. Insatsens omfattning utformas efter varje individs behov.

Som uppdragstagare blir du först utredd och en ersättning för omkostnader och ett arvode betalas ut vid uppdrag.

 

Vill du öppna upp ditt hem för barn och ungdomar?

Tillsammans kan vi göra skillnad! Kontakta oss gärna så berättar vi mer. Eller gör en intresseanmälan via  www.familjehemsverige.se 

Sidan uppdaterad 20 januari 2022