Flera personer sitter runt ett bord. På bordet finns en karta och personerna pekar på olika platser på kartan och diskuterar.

Översiktsplan

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan. Översiktsplanen gäller för hela kommunen och ger vägledning för hur mark och vatten ska användas. Den ger också en inriktning för kommunens framtida utveckling och är vägledande vid beslut om hur den bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras.

Översiktsplanen har en viktig roll som måldokument, underlag och vägvisare för en hållbar framtid. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men är ett viktigt beslutsunderlag eftersom den är väl förankrad hos allmänhet och politiker.

Kommunen ska ta ställning till om den antagna översiktsplanen är aktuell, minst en gång varje mandatperiod.

Ny översiktsplan

Mönsterås kommun arbetar med att ta fram ett förslag till ny översiktsplan. Planförslaget är ett långsiktigt och övergripande dokument där planförslaget sträcker sig till år 2040, med utblick till 2050. Den nya översiktsplanen är digital och läses i en så kallad storymap.

Förslag till ny översiktsplan har varit föremål för samråd från den 26 december 2022 till och med 5 februari 2023, och granskning från den 23 oktober 2023 till och med den 31 januari 2024. Under samråd och granskning har myndigheter, invånare, företag, föreningar, organisationer och andra aktörer som haft ett väsentligt intresse i förslaget fått möjlighet att lämna synpunkter.

Nu arbetar vi med att revidera planförslaget efter granskning, innan den kan antas i kommunfullmäktige. Den digitala översiktsplanen är under konstruktion under tiden för revidering, men textmaterial från granskningen går att ta del av i PDF-format.

Gällande översiktsplan för Mönsterås kommun

Den nuvarande översiktsplanen för Mönsterås kommun består av tre delar, antagna 2002, 2006 och 2012.

Sidan uppdaterad 12 juni 2024