Översiktsplan

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan. Översiktsplanen gäller för hela kommunen och ger vägledning för hur mark och vatten ska användas. Den ger också en inriktning för kommunens framtida utveckling och är vägledande vid beslut om hur den bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras.

Översiktsplanen har en viktig roll som måldokument, underlag och vägvisare för en hållbar framtid. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men är ett viktigt beslutsunderlag eftersom den är väl förankrad hos allmänhet och politiker.

Kommunen ska ta ställning till om den antagna översiktsplanen är aktuell, minst en gång varje mandatperiod.

Mönsterås kommuns nya översiktsplan

Mönsterås kommun har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan. En översiktsplan ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Den ska dessutom redovisa grunddragen gällande användningen av mark- och vattenområden för hela kommunen samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen är ett långsiktigt och övergripande dokument som sträcker sig till år 2040 med utblick till 2050.

Den nya översiktsplanen är digital och läses i en så kallad StoryMap.

Översiktsplanen har varit ute på samråd från och med den 26 december 2022 till och med den 5 februari 2023 där invånare, företag, föreningar, organisationer eller andra aktörer har givits möjlighet at lämna synpunkter. Under samrådstiden hölls samrådsmöten för allmänheten i kommunens fem samhällen.

I nuläget bearbetas inkomna synpunkter och samrådsförslaget revideras

Om du hellre läser översiktsplanen som PDF finns textdokumentet utan bilder och kartor samt miljökonsekvensbeskrivningen här:

Dokumentlista

Dokument

Publicerat

2022-12-22

MKB Samrådshandling (pdf)

905.39 kB

Gällande översiktsplan för Mönsterås kommun

Den nuvarande översiktsplanen för Mönsterås kommun består av tre delar, antagna 2002, 2006 och 2012.

Dokumentlista

Dokument

Publicerat

Sidan uppdaterad 18 januari 2023