Översiktsplan

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan. Översiktsplanen gäller för hela kommunen och ger vägledning för hur mark och vatten ska användas. Den ger också en inriktning för kommunens framtida utveckling, och är vägledande vid beslut om hur den bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras.

Översiktsplanen har en viktig roll som måldokument, underlag och vägvisare för en hållbar framtid. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men är ett viktigt beslutsunderlag eftersom den är väl förankrad hos allmänhet och politiker.

Kommunen ska ta ställning till om den antagna översiktsplanen är aktuell, minst en gång varje mandatperiod.

Översiktsplan för Mönsterås kommun

Den nuvarande översiktsplanen för Mönsterås kommun består av tre delar, antagna 2002, 2006 och 2012.

Just nu pågår ett arbete med att ta fram en ny översiktsplan för Mönsterås kommun, och planen är att en ny översiktsplan ska kunna antas under hösten 2023.

Dokumentlista

Dokument

Publicerat

Sidan granskad 24 mars 2022