Kristeam

Kommunen har ett särskilt ansvar för att Mönsterås ska vara en säker kommun för alla som bor och vistas här. Ibland inträffar det en extraordinär händelse som sätter samhällets funktioner på prov. Då har kommunen en särskild grupp för psykiskt och socialt omhändertagande som kan ge stöd.

POSOM, psykiskt och social omhändertagande

Vid en kris kan det vara många människor som bevittnar, eller är med om, svåra händelser. Då kan kommunens krisstöd, POSOM-gruppen, vara ett stöd för de inblandade.

POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer. Det är en beredskapsgrupp som med kort varsel kan kallas in för att stötta drabbade. POSOM är en del av kommunens samlade beredskap i händelse av olyckor och katastrofer och består av en ledningsgrupp där bland annat räddningstjänsten, polisen, sjukvård och kyrkan samt kommunen finns representerade. Till sin hjälp har gruppen ett antal resurspersoner.

Vad gör POSOM-gruppen?

Det övergripande målet för POSOM-gruppen är att förebygga psykisk ohälsa genom stödinsatser för personer som är direkt och indirekt drabbade vid olyckor eller katastrofer. Viktigt är att i första hand bidra med hjälp till självhjälp så att den drabbade med egen kraft kan gå vidare.

Några exempel på vad POSOM-gruppen kan hjälpa till med:

  • Ge drabbade information om det inträffade, vad som kommer att hända den närmaste tiden och vilken hjälp kommunen kan ge dem.
  • Förmedla kontakter mellan de drabbade, anhöriga och andra inblandade samt räddningstjänst, landsting, polis och andra POSOM-grupper.
  • Ombesörja de mest primära behoven som till exempel kost, logi, hygien och kläder.
  • Finnas till hands för de inblandade till dess förhållandena bedöms som acceptabla.

När larmas POSOM-gruppen?

Enkelt uttryckt kan man säga att POSOM-gruppen kallas in när samhällets ordinarie resurser inte räcker till. Det är räddningsledaren, kommunchef eller socialchef som avgör om POSOM-gruppen ska kallas in.

Sidan granskad 26 februari 2024