Svartbygge, olovligt byggande

Om du påbörjar en åtgärd som kräver bygglov, anmälan och startbesked, eller om du tar byggnaden i bruk innan du fått ett slutbesked, måste kommunen ta ut så kallade byggsanktionsavgift (straffavgift) enligt plan- och bygglagen.

Att inte följa lagen är kostsamt eftersom kommunen varken får sänka eller låta bli att utdöma avgiften. Det är viktigt att veta att avgiften tas ut även om åtgärden inte skett avsiktligt eller genom oaktsamhet.

Byggsanktionsavgifter tas ut när du:

  • bygger till, bygger nytt eller ändrar användningen av byggnaden utan tillstånd (ett beviljat bygglov).
  • påbörjar en byggnation utan startbesked.
  • tar en byggnad/byggnadsverk i bruk innan du fått ett slutbesked.
  • vidtar en åtgärd utan att ha en kontrollansvarig, trots att en sådan krävs.
  • river en byggnad utan att ha rivningslov.
  • utför en åtgärd utan marklov (schaktning, fyllning, trädfällning eller skogsplantering).
  • inte gör en anmälan för anmälningspliktig åtgärd så som installera en ny eldstad och/eller en ny rökkanal, ändrar planlösning och bärande konstruktion.

Avgiften

Avgiften är beroende av vilken överträdelse du gör och grundas på prisbasbeloppet. Byggsanktionsavgifter kan maximalt uppgå till 50 prisbasbelopp. Byggsanktionsavgifterna är reglerade i plan- och byggförordningen.

Kommunens miljö- och byggförvaltning har mer information om vilka avgifter som gäller.

Sidan publicerades 21 juni 2021