Skylt med informationstext för tätortsnära ängar framför en äng i ett bostadsområde. Hus skymtar längre bort, bakom ängen.

Vattendirektiv

Alla länder inom EU har ett ansvar att ta hand om sina vatten enligt det så kallade vattendirektivet. Syftet med direktivet är att säkerställa att vi tar hand om våra vattenresurser så att kommande generationer ska få tillgång till vatten av bra kvalitet i tillräcklig mängd.

För Mönsterås kommuns del innebär detta att vi arbetar med vattenfrågor på många olika sätt. Bland annat genomför vi kalkning av försurade sjöar och vattendrag, regelbunden vattenprovtagning, återskapande av våtmarker och biotopvårdsåtgärder i vattendrag. Eftersom vatten inte känner några gränser är det viktigt att vi samarbetar med andra aktörer. Vi deltar bland annat i Alsteråns vattenråd, Emåförbundet och Kalmarsundskommissionen som alla arbetar för en långsiktigt hållbar vattenförvaltning.

Sidan publicerades 22 juni 2021