Bilden visar när man fyller på ett vattenglas från kökskranen

Dagvatten

Dagvatten kallas det vatten som vid regn och snösmältning rinner av från exempelvis tak, gator, och andra hårda ytor. Det vanligaste är att dagvattnet tas omhand på den plats det faller, genom att rinna ner i marken innan det når vattendrag, sjöar och grundvatten. I samhällen och bebyggda områden med många hårda ytor rinner i stället vattnet av och sedan vidare till dagvattenanläggningar.

Dagvattenanläggningar: en väg till naturen igen

Det finns flera olika sorters dagvattenanläggningar i kommunen, som dammar, våtmarker, diken och dagvattenledningar. Anläggningarna kan ha olika syften, en del anläggningar ska rena vattnet medan andra ska fördröja eller leda bort vattnet till ett vattendrag, sjö eller havet.

Att rena dagvattnet innan det kommer ut i vattendraget, sjön eller havet är särskilt viktigt när vattnet kommer från vägar, parkeringsplatser och stadsmiljöer. Eftersom dagvattnet från den här sortens hårda ytor kan innehålla föroreningar som exempelvis tungmetaller, bekämpningsmedel, näringsämnen som kväve och fosfor, oljor och andra kemikalier. Det är föroreningar som kan ha en negativ påverkan på våra sjöar, vattendrag samt växt- och djurlivet. Genom att rena förorenat dagvatten innan det kommer ut i naturen bidrar vi även till att nå Sveriges miljömål .

Du kan läsa mer om dagvatten på naturvårdsverkets webbplats (naturvardsverket.se)

Det är inte bara regn och smält snö som rinner ner i dagvattenanläggningarna. Det gör även det förorenade vattnet om du tvättar bilen längs gatan, eller rengör din båtbotten på fel plats.

Tips och råd för dig som vill tvätta bilen hemma

Tips och råd för dig som är båtägare

Det finns bestämda regler för hur vi ska arbeta med vatten. Dessa kallas för miljökvalitetsnormer, och gäller i hela landet. I Mönsterås kommun är det miljö- och byggnadsnämnden som har tillsynsansvaret över dagvatten.

Läs om miljökvalitetsnormer för vatten på vattenmyndighetens webbplats (vattenmyndigheterna.se)

Förebygga överbelastning och översvämning

Om det kommer stora mängder vatten under kort tid, som ett skyfall, kan dagvattenanläggningar bli överbelastade. Det kan leda till översvämning och ge skador på fastigheter, gator och vägar.

För att förebygga dessa risker måste vi tänka nytt kring hur vi hanterar dagvatten. Det kan vara en kombination av planering och design av dagvattensystem, förbättring av vattenledningar, gator och vägar eller att använda av tekniska lösningar som exempelvis fördröjningsmagasin. Kommunen arbetar för att hålla ledningsnätet i sådant skick att risken för stopp och översvämningar minskas.

Här har vi samlat tips och information om skyfall och översvämning för dig som är fastighetsägare, eller drabbats av översvämning

För dig som ansvarar för en dagvattenanläggning

Om du som företagare eller fastighetsägare ansvarar för en dagvattenanläggning ska du ha en egenkontroll, göra underhåll och genomföra regelbundna kontroller och inspektioner av anläggningen.

Avlagringar och sediment från anläggningen behöver ibland forslas bort och vid behov kan du behöva göra en provtagning för att bestämma om det är farligt avfall och hur det ska hanteras.

Ny eller ändra en befintlig dagvattenanläggning

Dagvatten som kommer från samhällen och bebyggda områden klassas som avloppsvatten. Det innebär att om du ska göra en ny eller ändra i en befintlig dagvattenanläggning ska du först skicka in en anmälan till miljö- och byggnadsnämnden.

Kontakta oss på miljö- och byggförvaltningen om du är osäker på om du behöver skicka in en anmälan, eller har några andra frågor.

Sidan publicerades 25 september 2023