Barn som far illa, orosanmälan

Vi har alla ett ansvar för att barn och ungdomar inte ska fara illa. I socialtjänstlagen finns en uppmaning till var och en, exempelvis grannar, släktingar, idrottsledare eller kompisars föräldrar att förmedla sin oro till socialtjänsten om man på något sätt misstänker att ett barn inte får tillräcklig omsorg.

Anställda på vissa myndigheter och i vissa verksamheter som berör barn och unga (skola, hälso- och sjukvård och tandvård till exempel) är även skyldiga enligt lag att genast anmäla om de i sitt arbete misstänker att ett barn far illa.

En av socialtjänstens viktigaste uppgifter är att ge stöd och skydd till de barn vars föräldrar i en viss situation inte kan att ta fullt ansvar.

Socialtjänstens stöd till barn, ungdomar och familjer bygger på frivillighet och utformas med respekt för vad familjen själv vill. Det är bara i de allra allvarligaste fallen som socialtjänsten behöver ingripa mot föräldrarnas eller ungdomens egen vilja.

Gör en orosanmälan

Om du är orolig för ett barn och vill anmäla detta till socialtjänsten kan du kontakta individ- och familjeomsorgen. Du behöver inte ha tydliga bevis eller bekräftade uppgifter för att kontakta socialtjänsten och förmedla din oro. Det är socialtjänstens uppgift att avgöra allvaret och ta beslut om ärendet ska utredas vidare.

Du har möjlighet att vara anonym. Om du vill vara anonym är det viktigt att du inte säger vad du heter eller varifrån du ringer. Fundera noga på varför du vill vara anonym. För den berörda familjen kan det dock vara betydelsefullt att veta varifrån uppgifterna kommer. Det underlättar också socialtjänstens arbete och fortsatta kontakt med familjen om det är känt vem som har lämnat uppgifter.

Om du inte riktigt vet vad du ska göra kan du rådfråga en socialsekreterare. Det är viktigt att du då inte uppger barnets eller familjens namn, för då kan socialtjänsten vara skyldig att ingripa trots att du inte avsåg detta.

Du kan lämna orosanmälan genom att ringa till mottagningsteamet på barn-och ungdomsenheten, men det går även bra att lämna orosanmälan i brevlådan utanför ingången till individ- och familjeomsorgen eller genom att skicka orosanmälan till:

Individ- och familjeomsorgen
Mönsterås kommun
Box 54
383 22 Mönsterås

På kvällar och helger når du oss via vår socialjour, du kan ringa eller lämna din orosanmälan via socialjourens e-tjänst (gemensam e-tjänst för Sydostjouren på kalmar.se).

Vad händer efter en orosanmälan?

Oftast blir vårdnadshavaren och barnet eller ungdomen som berörs av anmälan kallad till ett möte med en socialsekreterare. Vid detta möte går man tillsammans igenom uppgifterna i anmälan och den som är berörd får möjlighet att ge sin bild av den aktuella händelsen. Socialsekreteraren kan ställa en del kompletterande frågor för att kunna göra en förhandsbedömning. Socialsekreteraren kan också ta kontakt med den som gjort anmälan för att ställa kompletterande frågor.

Syftet med en förhandsbedömning är att göra en bedömning om en utredning behöver inledas eller inte, för att vidare utreda ett barns behov av stöd och skydd.

Vid anmälningar som rör våld, eller där det i en förhandsbedömning framkommer uppgifter om att barn kan ha blivit utsatta för våld eller andra övergrepp, inleds alltid en utredning om barnets behov av skydd och stöd.

Sidan uppdaterad 14 december 2023