För politiker

I dokumentet Bestämmelser om arvoden, ersättningar m.m. till politiker till höger, hittar du bestämmelser om ersättningar med mera till förtroendevalda i Mönsterås kommun. Bestämmelserna är beslutade av kommunfullmäktige.

Sammanträdesersättningar

Sammanträdesersättningar för kommunens politiker baseras på riksdagsmännens grundarvode per månad. Beloppet avrundas till närmaste tiotal kronor.

  • Grundarvode, vid sammanträde upp till en timme, är 560 kronor (motsvarar 0,8 procent av riksdagsmännens arvode per månad).
  • Timarvode utbetalas för varje påbörjad timme från och med andra till och med sjunde sammanträdestimmen. Timarvodet är 220 kronor per timma (motsvarar 40 procent av grundarvodet).
  • Maximalt heldagsarvode är 1 880 kronor (grundarvode plus sex timarvoden).
  • Inläsningsarvode för tjänstgörande ledamot i kommunstyrelsens-, barn- och utbildningsnämndens- samt socialnämndens arbetsutskott är 490 kronor per sammanträde (motsvarar 0,7 procent av riksdagsmännens arvode per månad).
  • Justeringsarvode är 490 kronor (motsvarar 0,7 procent av riksdagsmännens arvode per månad).
  • Arvode för ledamöter i kommunfullmäktige är 280 kronor per sammanträde (motsvarar 50 procent av grundarvodet).
  • Arvode för ej tjänstgörande ersättare är 75 procent av ordinarie ledamots ersättning enligt de tre första punkterna.

Arvodesblankett för förtroendevald

Ansökan om ersättning för förlorad semesterförmån för förtroendevald

Ansökan om ersättning för förlorad arbetsinkomst för förtroendevald

Ansökan om traktamente för förtroendevald

 

Sidan publicerades 23 juni 2021