Rättslig grund

För att vi ska få behandla dina personuppgifter måste det alltid finnas en rättslig grund. Vi tillämpar alltid gällande personuppgiftslagstiftning när vi behandlar dina personuppgifter. Den rättsliga grunden för vår behandling är myndighetsutövning, rättslig förpliktelse eller allmänt intresse.

Dina personuppgifter kommer att sparas så länge de behövs för ändamålet och då kommunen kan ha en skyldighet att arkivera dem enligt lag och kommunala bestämmelser. De personuppgifter vi behandlar kan komma att delas med andra nämnder i kommunen. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med andra parter, om vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Du har rätt till information om när och hur dina personuppgifter behandlas. Du har i vissa fall även rätt att få dina uppgifter rättade, raderade eller begränsade. Du har även rätt att begära information om vilka personuppgifter som behandlas om dig, ett så kallat registerutdrag.

Myndighetsutövning

Myndighetsutövning handlar om beslut eller andra åtgärder som uttrycker samhällets makt gentemot medborgarna. Det behöver inte innebära förpliktelser för privatpersoner, utan kan även vara beslut som gynnar enskilda.

För att kunna bearbeta din ansökan behöver vi behandla och spara dina personuppgifter. Det är i huvudsak ditt namn, personnummer och kontaktuppgifter. Vi behandlar däremot aldrig fler personuppgifter än vad som är nödvändigt för vår verksamhet. Om du inte vill lämna de personuppgifter som vi behöver för verksamheten kan följderna bli att din ansökan lämnas obearbetad.

Rättslig förpliktelse

För att kunna bearbeta din ansökan behöver vi behandla och spara dina personuppgifter. Det är i huvudsak ditt namn, personnummer och kontaktuppgifter. Vi behandlar däremot aldrig fler personuppgifter än vad som är nödvändigt för vår verksamhet. Om du inte vill lämna de personuppgifter som vi behöver för verksamheten kan följderna bli att din ansökan lämnas obearbetad.

Allmänt intresse

För att kunna bearbeta din ansökan behöver vi behandla och spara dina personuppgifter. Det är i huvudsak ditt namn, personnummer och kontaktuppgifter. Vi behandlar däremot aldrig fler personuppgifter än vad som är nödvändigt för vår verksamhet. Om du inte vill lämna de personuppgifter som vi behöver för verksamheten kan följderna bli att din ansökan lämnas obearbetad.

Kontakt

Personuppgiftsansvarig för behandlingen är berörd nämnd/styrelse på Mönsterås kommun, organisationsnummer 212000-0720, Box 54, 383 22 Mönsterås.

För att utöva dina rättigheter och exempelvis begära ett registerutdrag kan du vända dig till oss.

Sidan granskad 29 februari 2024