Flera personer sitter runt ett bord. På bordet finns en karta och personerna pekar på olika platser på kartan och diskuterar.

Vattentjänstplan

Första januari 2023 skedde en förändring i lagen om allmänna vattentjänster (LAV, 2006:412) som innebär att alla kommuner ska ha en vattentjänstplan. Planen antogs av kommunfullmäktige 29 april 2024 och innehåller en heltäckande långsiktig planering för vatten- och avloppsförsörjning i kommunen.

Vattentjänstplanen handlar om både enskilt (eget) och kommunalt vatten och avlopp. Planen består av tre delar; Vatten- och avloppsöversikt (VA-översikt), Vatten- och avloppspolicy (VA-policy) samt handlingsplan. Handlingsplanen utgår från de behov som lyfts fram i vatten- och avloppsöversikten samt de ställningstaganden som tagits fram i vatten- och avloppspolicyn. Planen innehåller exempelvis en utbyggnadsplan för hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses samt kommunens bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att Vattenanläggningarna ska fungera vid ökad belastning på grund av skyfall eller havsnivåhöjning.

Vattentjänstplanen är ett tematiskt tillägg till översiktsplanen och har en tidshorisont på tolv år.

Vattentjänstplan Mönsterås kommun inklusive bilagor

 

Sidan publicerades 15 juni 2023