Flera personer sitter runt ett bord. På bordet finns en karta och personerna pekar på olika platser på kartan och diskuterar.

Vattentjänstplan

Första januari 2023 skedde en förändring i lagen om allmänna vattentjänster (LAV, 2006:412) och alla kommuner ska ha en vattentjänstplan som ska vara upprättad innan sista december 2023. Vattentjänstplanen ska innehålla en heltäckande långsiktig planering för vatten- och avloppsförsörjning i kommunen.

Vattentjänstplanen handlar om både enskilt (eget) och kommunalt vatten och avlopp. Planen ska också innehålla kommunens bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall. Handlingsplanen utgår från de behov som lyfts fram i vatten- och avloppsöversikten samt de ställningstaganden som tagits fram i vatten- och avloppspolicyn. Vattentjänstplanen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan.

Samråd

Planen var ute på samråd 14 juni till 28 juli 2023. Handlingarna kan läsas nedan.

Samrådshandlingarna i pdf-format är inte tillgänglighetsanpassade. Vill du ta del av dem i annat format kan du höra av dig till teknisk@monsteras.se.

Granskning

Vattentjänstplanen ställs ut för granskning under perioden 23 oktober 2023 till 31 januari 2024. Handlingarna kan läsas nedan.

Lämna synpunkter senast 31 januari 2024

Granskning pågår 23 oktober 2023 till 31 januari 2024. Lämna in synpunkter och information skriftligt till tekniska förvaltningen senast den 31 januari 2024. Märk brevet eller mejlet med ”Vattentjänstplan”.

För frågor kring vattentjänstplanen under samrådstiden kontakta tekniska förvaltningen via mejl.

Sidan publicerades 15 juni 2023