Anpassade grundskolan

Anpassade grundskolan är en egen skolform för barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning. Anpassade grundskolan finns vid Krungårdsskolan i Blomstermåla.

Anpassade grundskolan ska ge elever med lindrig eller måttlig intellektuell funktionsnedsättning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar.

Även elever som har fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av en hjärnskada och som bedöms inte kunna nå grundskolans kriterier, kan gå i anpassade grundskolan.

Undervisningen i anpassade grundskolan följer anpassade grundskolans läroplan och kursplaner. Kursplanerna är anpassade för eleverna som går i anpassade grundskolan, framför allt när det gäller de teoretiska delarna. Det innebär till exempel att de naturorienterande ämnena skiljer sig mer från grundskolans ämnen än till exempel slöjd, som är ett mer praktiskt ämne.

Språkval, till exempel spanska eller tyska, finns inte som ämne i anpassade grundskolan.

Individintegrering

För många elever är det positivt att gå i en klass i anpassade grundskolan där de får vara tillsammans med andra elever som har liknande behov och förutsättningar.

Men en del elever trivs bra i grundskolan och då är det möjligt att gå som integrerad elev där. Det innebär att eleven får hela eller delar av undervisningen i en grundskoleklass, men att hen läser och bedöms utifrån anpassade grundskolans kursplaner.

Betyg

I anpassade grundskolans ämnen får eleven bara betyg om eleven eller elevens vårdnadshavare begär det. Betygen utgår ifrån kriterierna i anpassade grundskolans ämnen och kan inte jämföras med betyg från grundskolan. I anpassade grundskolans ämnesområden sätts inga betyg.

När ditt barn har gått ut anpassade grundskolan ska hen få ett intyg om sin utbildning. Om du eller ditt barn begär det ska hen också få ett allmänt studieomdöme. Studieomdömet beskriver ditt barns möjligheter att studera, men innehåller inga betyg.

Utredning och beslut

Beslut om att få gå i anpassade skolan i Mönsterås kommun fattas i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Beslutet grundar sig på en utredning som innehåller en psykologisk, en pedagogisk, en social och en medicinsk bedömning.

Sidan uppdaterad 13 juli 2023