Klimat, miljö och hållbarhet

En hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Nyckeln ligger i att hela kommunen, alla verksamheter och bolag, tillsammans med näringsliv, föreningar och kommuninvånare jobbar för ett grönare Mönsterås. Alla kan göra något varje dag.

Mönsterås kommun arbetar strategiskt och praktiskt för en hållbar utveckling genom våra miljömål. Det finns även mål som berör miljö och hållbar utveckling i andra planer som till exempel avfallsplanen, kemikalieplan för giftfritt Mönsterås och översiktsplanen.

Exempel på åtgärder och Mönsterås kommun genomfört de senaste åren är att vi har:

 • byggt cykelvägar mellan våra tätorter
 • byggt energieffektiva och klimatsmarta byggnader tex biblioteket i Mönsterås och förskolan Galaxen
 • arbetat med att anlägga våtmarker
 • energieffektiviserat våra byggnader
 • ordnat möjlighet för att lämna saker till återbruk på Mörkekogs avfallsanläggning
 • infört system för internt återbruk av möbler
 • infört en återkommande hållbarhetsvecka

Miljömål för Mönsterås kommun

Mönsterås kommuns miljömål visar vad kommunen ska göra på lokal nivå för att hjälpa till att nå de nationella miljömålen och de miljömässiga målen i Agenda 2030.

Miljömålen för Mönsterås kommun är indelade i fyra fokusområden:

 • Ett hållbart liv i Mönsterås kommun
 • Fossilbränslefri och energieffektiv kommun
 • En tillgänglig natur med stärkt biologisk mångfald
 • Rent vatten i Mönsterås kommun
 • Under varje fokusområde finns fyra eller fem olika mål och förslag på åtgärder för att nå målen. Det finns också tre mål som berör alla fokusområden. De handlar om arbetssätt, upphandling och kommunikation.

Det är kommunfullmäktige som har beslutat om målen, men de arbetades fram genom samverkan mellan kommuninvånare, föreningar, företag, politiker, medarbetare och skolelever. Målen gäller för alla kommunala förvaltningar och bolag.

Åtgärder som vi arbetar särskilt aktivt med är till exempel internt återbruk av möbler, våtmarker, fossilfria resor, arrangemang som uppmärksammar miljö- och hållbarhetsfrågor och energieffektiviseringar. Fler förslag på åtgärder för att nå våra mål finns att läsa i Miljömål för Mönsterås kommun.

 

Sidan granskad 25 maj 2023