Bilden visar när man fyller på ett vattenglas från kökskranen

Ledningsnät, anslutning till fastighet

I Mönsterås kommun finns totalt 53 mil allmänna vatten- och avloppsledningar som distribuerar ut dricksvatten till abonnenter, transporterar spillvatten till reningsverk och tar hand om dagvatten från hårdgjorda ytor.

De allmänna ledningarna, som ägs och förvaltas av kommunen, ligger ofta i våra gator, på allmän platsmark eller på privat mark, säkrade via servitut eller ledningsrätt. Privata ledningar som ägs av fastighetsägaren ansluts till det allmänna nätet i förbindelsepunkt som ligger utanför tomtgräns.

Större delen av kommunens ledningsnät byggdes under 1950-1970-talet och har delvis bytts ut men huvuddelen kvarstår.

Vi meddelar dig vid en driftstörning

Vi arbetar ständigt med att byta ut och bygga nya ledningar där det är mycket driftstörningar. En driftstörning, till exempel om det inte kommer något vatten i kranen eller om vattnet är missfärgat, kan bero på flera saker. Det kan bero på en olyckshändelse eller yttre omständigheter. Ett planerat underhållsarbete eller en akut vattenläcka kan också göra att vi måste stänga av vattnet.

Vid driftstörning meddelar vi dig så snart som möjligt. Är det en planerad avstängning kan vi annonsera i förväg, bland annat genom annons i tidningen och på kommunens webbplats. Vi använder också en SMS-tjänst där du kan få en SMS-avisering om det blir störningar i området där du bor.

Mer information om SMS-avisering vid driftstörningar

Sidan granskad 25 mars 2022