Budget

Chefer i olika delar av kommunen tar varje dag beslut som påverkar verksamhetens ekonomi. Planeringen av verksamheten i ekonomiska termer kallas budgetering. Genom att planera, budgetera och följa upp verksamheten kan den styras enligt de mål som finns.

I juni varje år bestämmer kommunfullmäktige hur mycket pengar varje nämnd ska tilldelas, bland annat utifrån vilken budget kommunen fått från staten genom statsbidrag, skattemedel med mera. Varje nämnd tar därefter beslut om vad respektive budget ska användas till inom sitt verksamhetsområde.

För att följa upp nämndernas detaljbudget samt förändringar i skatteunderlag och förutsättningar görs en budgetrapport som beslutas av kommunfullmäktige i december. Förvaltningschefen ansvarar sedan för att verksamheten bedrivs enligt den budget som nämnden beslutat om.

Budgetrapport 2022 med flerårsplan 2023-2024 antogs av kommunfullmäktige den 20 december 2021.

De beräknade skatteintäkterna för 2022 uppgår till 936 miljoner kronor. Nämnderna och förvaltningarna har en totalbudget på 873 miljoner kronor exklusive löneökningar och ökade avskrivningar.

Skattesatsen är oförändrad och uppgår till 22,21 kronor.

Budget 2022 med ekonomisk flerårsplan, 2023-2024

Nämnd, förvaltning Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024
Nämnderna totalt 873,30 869,02 686,72
Kommunledningsförvaltning 88,29 86,51 86,51
Teknisk förvaltning 116,61 116,72 116,72
Miljö- och byggnadsnämnd 8,15 8,17 8,17
Kommunala bolag 2,91 2,91 2,91
Kultur- och fritidsnämnd 13,91 13,76 13,76
Barn- och utbildningsnämnd 292,28 290,67 290,67
Socialnämnd 348,90 348,03 348,03
Övriga nämnder 2,25 2,25 1,95
Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024
Resultat 4,42 12,79 20,82
Finans 57,29 77,18 101,80
Avskrivningar 0,50 3,20 3,70
Skatteintäkter och stadsbidrag -935,60 -953,50 -977,67
Effektiviseringskrav 0 -8,69 -17,37

Sidan uppdaterad 27 januari 2022