Budget

Chefer i olika delar av kommunen tar varje dag beslut som påverkar verksamhetens ekonomi. Planeringen av verksamheten i ekonomiska termer kallas budgetering. Genom att planera, budgetera och följa upp verksamheten kan den styras enligt de mål som finns.

I juni varje år bestämmer kommunfullmäktige hur mycket pengar varje nämnd ska tilldelas, bland annat utifrån vilken budget kommunen fått från staten genom statsbidrag, skattemedel med mera. Varje nämnd tar därefter beslut om vad respektive budget ska användas till inom sitt verksamhetsområde.

För att följa upp nämndernas detaljbudget samt förändringar i skatteunderlag och förutsättningar görs en budgetrapport som beslutas av kommunfullmäktige i december. Förvaltningschefen ansvarar sedan för att verksamheten bedrivs enligt den budget som nämnden beslutat om.

Budgetrapport 2023 med flerårsplan 2024-2025 antogs av kommunfullmäktige den 19 december 2022.

De beräknade skatteintäkterna för 2023 uppgår till 972 miljoner kronor. Nämnderna och förvaltningarna har en totalbudget på 909 miljoner kronor exklusive löneökningar och ökade avskrivningar.

Skattesatsen är oförändrad och uppgår till 22,21 kronor.

Budgetrapporter och budgetdokument för åren 2019-2022 hittar du på sidan som heter Regler och styrande dokument.

Budget 2023 med ekonomisk flerårsplan, 2024-2025

Nämnd, förvaltning Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025
Kommunledningsförvaltning 80,39 80,39 80,39
Teknisk förvaltning 127,33 126,33 126,33
Miljö- och byggnadsnämnd 8,48 8,48 8,48
Kommunala bolag 2,91 2,91 2,91
Kultur- och fritidsnämnd 14,06 14,06 14,06
Barn- och utbildningsnämnd 299,19 299,19 299,19
Socialnämnd 354,97 354,97 354,97
Övriga nämnder 21,78 21,48 21,48
Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025
Resultat -12,67 -5,29 26,85
Finans 76,47 100,59 108,19
Avskrivningar 6,95 11,60 8,94
Skatteintäkter och statsbidrag -972,20 -1 005,78 -1 033,92
Resultatutjämningsreserv -7,66 0 0
Effektiviseringskrav 0 -8,93 -17,87

Sidan uppdaterad 3 januari 2023