Budget

Chefer i olika delar av kommunen tar varje dag beslut som påverkar verksamhetens ekonomi. Planeringen av verksamheten i ekonomiska termer kallas budgetering. Genom att planera, budgetera och följa upp verksamheten kan den styras enligt de mål som finns.

I juni varje år bestämmer kommunfullmäktige hur mycket pengar varje nämnd ska tilldelas, bland annat utifrån vilken budget kommunen fått från staten genom statsbidrag och skattemedel med mera. Varje nämnd tar därefter beslut om vad respektive budget ska användas till inom sitt verksamhetsområde.

För att följa upp nämndernas detaljbudget samt förändringar i skatteunderlag och förutsättningar görs en budgetrapport som beslutas av kommunfullmäktige i december. Förvaltningschefen ansvarar sedan för att verksamheten bedrivs enligt den budget som nämnden beslutat om.

Årets budgetprocess blev under våren förlängd vilket innebär att en utökad budgetrapport beslutades i november.

Den utökade budgetrapporten 2024 med flerårsplan 2025-2026 antogs av kommunfullmäktige den 27 november 2023.

De beräknade skatteintäkterna och generella statsbidragen för år 2024 uppgår till 1 009 miljoner kronor. Nämnderna och förvaltningarna har en totalbudget på 941 miljoner kronor exklusive löneökningar och ökade avskrivningar.

För åren 2024 och 2025 åberopas synnerliga skäl för de budgeterade underskotten.

Skattesatsen är oförändrad och uppgår till 22,21 kronor.

Budgetrapporter och budgetdokument för åren 2019-2023 hittar du på sidan som heter Regler och styrande dokument.

Budget 2024 med ekonomisk flerårsplan, 2025-2026

Nämnd, förvaltning Budget 2024 Plan 2025 Plan 2026
Resultat -37,57 -8,40 0,00
Kommunledningsförvaltning 83,50 79,50 79,50
Teknisk förvaltning 134,27 134,27 134,27
Miljö- och byggnadsnämnd 9,01 8,85 8,85
Kommunala bolag 2,91 2,91 2,91
Kultur- och fritidsnämnd 14,34 14,34 14,34
Barn- och utbildningsnämnd 307,65 306,65 306,65
Socialnämnd 367,43 373,43 373,43
Övriga nämnder 22,27 22,27 22,27
Finans 101,75 108,61 131,41
Avskrivningar 3,01 3,21 9,83
Skatteintäkter och statsbidrag -1008,57 -1039,23 -1070,61
Resultatutjämningsreserv 0,00 0,00 0,00
Effektiviseringskrav 0,00 -6,41 -12,85

Sidan uppdaterad 4 december 2023