Budget

Chefer i olika delar av kommunen tar varje dag beslut som påverkar verksamhetens ekonomi. Planeringen av verksamheten i ekonomiska termer kallas budgetering. Genom att planera, budgetera och följa upp verksamheten kan den styras enligt de mål som finns.

I juni varje år bestämmer kommunfullmäktige hur mycket pengar varje nämnd ska tilldelas, bland annat utifrån vilken budget kommunen fått från staten genom statsbidrag, skattemedel med mera. Varje nämnd tar därefter beslut om vad respektive budget ska användas till inom sitt verksamhetsområde.

För att följa upp nämndernas detaljbudget samt förändringar i skatteunderlag och förutsättningar görs en budgetrapport som beslutas av kommunfullmäktige i december. Förvaltningschefen ansvarar sedan för att verksamheten bedrivs enligt den budget som nämnden beslutat om.

Budget 2022 med flerårsplan antogs av kommunfullmäktige den 14 juni, 2021. I december 2021 ska kommunfullmäktige fatta beslut om revideringar i budgeten, vilket presenteras i budgetrapporten senare under året.

De beräknade skatteintäkterna för 2021 uppgår till 928 miljoner kronor. Nämnderna och förvaltningarna har en totalbudget på 867 miljoner kronor exklusive löneökningar och ökade avskrivningar.

Skattesatsen är oförändrad och uppgår till 22,21 kronor.

Budget 2022 med ekonomisk flerårsplan, 2023-2024

(Miljoner kronor)

Budget 2022

Plan 2023

Plan 2024

Kommunledning 12,09 11,09 11,09
Kommunledningskontor 74,92 74,92 74,92
Teknisk förvaltning 119,13 119,13 119,13
Miljö- och byggnadsnämnd 5,99 5,99 5,99
Kommunala bolag 2,91 2,91 2,91
Kultur- och fritidsnämnd 13,76 13,76 13,76
Barn- och utbildningsnämnd 287,59 287,59 287,59
Socialnämnd 347,88 348,18 348,18
Övriga nämnder 2,25 2,25 1,95
Nämnderna totalt
866,52
865,82
865,52
Finans 58,39 77,18 101,80
Avskrivningar 1,00 3,60 1,50
Skatteintäkter och statsbidrag -927,91 -941,64 -960,59
Effektiviseringskrav 0 -8,66 -17,31
Resultat
2,00
3,70
9,08

Sidan publicerades 23 juni 2021