Begravning av sällskapsdjur och häst

För att undvika risk för att smittsamma sjukdomar sprids måste döda djur tas om hand på ett säkert sätt. Olika regler gäller för olika sorters djur. Du får gräva ned döda sällskapsdjur som katter, kaniner och fåglar, men behöver ansöka om att få begrava din häst hemma.

Du ansöker om att begrava en häst hemma till kommunens miljö- och byggförvaltning. Efter din ansökan ska du kontakta miljö- och byggförvaltningen för att få anvisningar för nedgrävningen och ett godkännande av en lämplig plats. Det görs alltid en bedömning utifrån markförhållande, avstånd till vatten och för att undvika olägenheter för miljön och människors hälsa.

Ta hänsyn till följande vid nedgrävning av häst:

  • Avståndet från platsen där hästen grävs ner till närmaste bostad, dricksvattenbrunn eller vattendrag bör vara minst 100 helst 200 meter.
  • Nedgrävning får inte ske inom skyddsområde för vattentäkt.
  • Hästen får inte ha dött av någon smittsam sjukdom utan ska ha förolyckats eller avlivats av andra skäl.
  • Avståndet från botten av graven till högsta grundvattenyta under året ska vara minst en meter.
  • Nedgrävning bör bara ske på jordbruksfastigheter och innan förruttnelsen har börjat. Sommartid ska nedgrävningen ske så snart som möjligt efter det att hästen dött. Vid låga temperaturer kan en viss begränsad fördröjning accepteras om djurkroppen förvaras på lämplig plats och står under daglig tillsyn.
  • Nedgrävning ska ske till ett sådant djup att andra djur inte kan gräva upp hästen.

Sidan uppdaterad 21 september 2022