Strandskydd

Strandskydd gäller vid hav, sjöar och vattendrag och omfattar både land- och vattenområdet. Från strandlinjen kan skyddet nå 100-300 meter upp på land och ut i vattnet, räknat från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd.

Inom strandskyddsområdet får inte:

  • nya byggnader uppföras.
  • byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller stoppar allmänheten från att gå in på ett område där den annars skulle ha fått vistats på fritt.
  • grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i de två punkterna ovan.
  • åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.

Strandskyddsdispens

Strandskyddet är ett viktigt intresse. Därför krävs det särskilda skäl för att få dispens från strandskyddet. Dispens prövas av kommunen. Detta betyder att bland annat du behöver ansöka om dispens för följande vanliga åtgärder:

  • de flesta byggnader, inklusive friggebodar.
  • bryggor och kajer.
  • trädgårdsanläggningar såsom pooler, staket, plank, murar, flaggstänger, fasta eldstäder, trädgårdsmöbler, tennisbanor, rabatter.
  • vägar, parkeringsplatser, skyltar.
  • grävnings- och schaktningsarbeten, sprängning, dammar, muddringsarbeten eller andra arbeten i vattenområde, vassröjning i vissa fall, trädfällning med mera.

Ekonomibyggnader som är till för jordbrukets och fiskets behov kan vara undantagna.

Är du osäker på vad som gäller för den åtgärd du vill genomföra ska du alltid kontakta miljö- och byggförvaltningen innan du sätter igång.

Så ansöker du om strandskyddsdispens

För att få en strandskyddsdispens måste det finnas särskilda skäl som prövas mot miljöbalken.

Ansökan om strandskyddsdispens

Ansökan om strandskyddsdispens lämnar du till miljö- och byggförvaltningen. Din ansökan prövas av kommunstyrelsen eller miljö- och byggnadsnämnden. Överprövningsmyndighet för strandskyddet är Länsstyrelsen som har tre veckor på sig att fatta beslut om överprövning.

Sidan uppdaterad 9 januari 2024