Kartprodukter

När du till exempel söker bygglov eller ska göra en bygganmälan behöver du kartunderlag till din ansökan. Nedanför kan du läsa mer om vilken karta som krävs vid ditt bygglov, vad kartbeställningen kostar och hur lång tid leveranstiden är.

Nybyggnadskarta

Det finns tre typer av nybyggnadskarta: fullständig nybyggnadskarta, förenklad nybyggnadskarta och kartutdrag.

En nybyggnadskarta utgör det underlag som du som söker bygglov ritar in önskad nybyggnad på. En nybyggnadskarta med inritad nybyggnation blir en situationsplan. Situationsplanen används av bygglovshandläggare som underlagsmaterial i samband med beslut om bygglov.

Du måste beställa nybyggnadskartan av kommunen, och får inte ändra något i underlaget.

Fullständig nybyggnadskarta

Den fullständiga nybyggnadskartan behövs vid:

 • Ny huvudbyggnad
 • Alla åtgärder som kräver ny anslutning till kommunalt vatten och avlopp
 • Anläggning av nöjesparker, idrottsplatser, begravningsplats, campingplats, golfbana, motorbana, skjutbana med mera

Förenklad nybyggnadskarta

Den förenklade nybyggnadskartan behövs exempelvis vid:

 • Nybyggnad av komplementbyggnader större än 30 kvadratmeter byggnadsarea.
 • Tillbyggnader större än 30 kvadratmeter byggnadsarea.

Kartutdrag

Kartutdrag behövs vid:

 • Nybyggnad av komplementbyggnader mindre än 30 kvadratmeter byggnadsarea
 • Tillbyggnader mindre än 30 kvadratmeter byggnadsarea
 • Enkla ärenden till exempel mur, staket, plank, pooltak, mindre p-platser, uppställning av containrar, upplag, stolpskyltar
 • Marklov för trädfällning
 • Rivningslov inom primärkarteområde

Vissa förutsättningar gör att förenklad nybyggnadskarta behövs istället för kartutdrag. Det gäller om:

 • området ligger utanför primärkarteområdet
 • åtgärden är planerad nära fastighetsgräns
 • åtgärden ligger inom framtida risk för havshöjning (under +2,8 meter)

Beställa karta

Du beställer kartor via kommunens e-tjänst för beställning av kartprodukter. Nybyggnadskartor levereras normalt inom 15 arbetsdagar. Kartutdrag levereras normalt inom 10 arbetsdagar.

Kartan skickas till dig som en pdf-fil, i ett annat digitalt format eller som papperskopia, eller både och. Kartan har vanligtvis skala 1:500.

Kartans giltighetstid är två år.

Om du har en karta som är äldre än två år kan du beställa en uppdatering av kartan till ett lägre pris. Anledningen till att en karta bara är giltig i två år är för att den måste innehålla uppdaterad information; kartor äldre än två år kan inte garantera detta.

Taxa för kartor

Vi tar ut en avgift för beställd karta enligt Mönsterås kommuns plantaxa och kart- och mättaxa. Kartbeställningen faktureras separat från bygglovet. Taxan är momsbefriad.

Typ av karta Kostnad
Nybyggnadskarta 8161 kronor
Enkel nybyggnadskarta 5898 kronor
Kartutdrag 921 kronor

Ovanstående priser gäller tomter (inte fastigheter) under 5 000 kvadratmeter. För större tomter lämnas offert. Vid oklarheter är det bygglovshandläggaren som beslutar hur stor karta som behövs.

I vissa fall är inte fastighetsgränserna utredda, då kan en fastighetsutredning krävas. Vid dessa fall tillkommer en timkostnad på 1143 kronor.

Vid bygglovsansökan eller bygganmälan som vanligtvis kräver kartutdrag kan bygglovshandläggare kräva att enklare mätning sker på plats för att säkerställa att Mönsterås kommun har rätt underlag inför beslut. Timkostnaden för denna inmätning läggs på kartutdragsfakturan. Timkostnad är 1143 kronor.

Uppdatering av befintlig karta som är 12-48 månader gammal

Typ av karta som ska uppdateras Kostnad
Nybyggnadskarta 2040 kronor
Enkel nybyggnadskarta 1475 kronor
Kartutdrag 230 kronor

Tillfälligt nyttjande av digital geografisk information

(25 procent moms tillkommer på siffrorna nedan)

Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt skyddat. När du använder kommunalt kartmaterial överlåts normalt bara rätten att använda materialet för ett visst överenskommet ändamål och en viss tid dvs. du har inte exklusiv rätt att använda kartmaterialet, och för ett avgränsat geografiskt område.

Produkt Kostnad
Primärkarta 1 093 kronor/hektar (minst 1 hektar)

För permanenta användare av kommunalt kartmaterial upprättas vanligtvis avtal som löper flera år, med överenskommelse om avgift för avtalstiden.

Sidan uppdaterad 4 januari 2024