Cisterner

Här hittar du som har eller ska installera cisterner viktig information om vad du behöver göra och tänka på.

Bestämmelserna finns för att förebygga skador på miljön, eftersom cisterner kan orsaka läckage till mark och vatten. En cistern som ska installeras eller skrotas måste anmälas till miljöförvaltningen.

Reglerna omfattar alla cisterner, oavsett placering, som:

  • innehåller brandfarliga vätskor (flampunkt upp till och med 100 °C) eller spillolja, samt
  • är större än 1 kubikmeter.

Reglerna gäller även för rör- och slangledningar som är sammankopplade med cisternen.

Du behöver informera miljö- och byggförvaltningen

Du ska informera miljö- och byggförvaltningen skriftligt senast fyra veckor innan du installerar en cistern, eller påbörjar hanteringen av brandfarlig vätska eller spillolja. Om du ska ta en cistern ur bruk ska du först också informera miljö- och byggförvaltningen.

Om du misstänker att ett mark- eller vattenområde har blivit förorenat från en cistern måste du omedelbart informera miljö- och byggförvaltningen.

Placering och säkerhet

En cistern ovan jord ska placeras stadigt på ett tätt underlag och vara skyddad mot yttre påverkan. Den ska kunna kontrolleras runt om och ha överfyllnadsskydd. Det ska finnas en nivåmätare som fastställer vätskenivå och en synlig tillverkningsskylt.

Alla cisterner bör ha ett sekundärt skydd, det vill säga en invallning som samlar upp eventuellt läckage och hindrar detta från att nå omgivningen. Cisterner utomhus bör ha tak så att inte regnvatten samlas i invallningen.

Kontroll av cisterner

Kontroll av cisterner ska utföras av ett ackrediterat företag vid installation, återkommande kontroller samt efter reparationer eller andra ändringar. Swedac är nationellt ackrediteringsorgan för Sverige.

Hitta ackrediterade företag på Swedacs webbplats

  • Korrosionsskyddade cisterner som rymmer mer än en kubikmeter vätska ska kontrolleras minst vart tolfte år.
  • Cisterner utan korrossionsskydd ska kontrolleras vart sjätte år.
  • Inom vattenskyddsområde kan det krävas kontroll oftare.

Besiktningsprotokollet ska finnas tillgängligt för tillsynsmyndigheten.

Cisterner inom vattenskyddsområde

Inom vattenskyddsområde gäller reglerna ovan vid hantering av mer än 250 liter brandfarliga vätskor eller spillolja. Här gäller även strängare regler kring hantering, sekundära skydd och märkning. Till exempel ska cisternen ovan mark ha sekundärt skydd i form av invallning av till exempel betong, plast eller plåt som skyddas från nederbörd och rymmer hela cisternens volym. Det ska finnas en tydlig märkning om vattenskyddsområde på cisternen.

Cisterner som tas ur bruk

Cisterner som inte längre används ska tömmas och rengöras. Cisterner i marken som är svåråtkomliga – och därför inte kan tas bort – ska tömmas, rengöras och fyllas med sand för att undvika framtida sättningsskador. Påfyllningsrör och andra rörledningar ska tas bort så att cisternen inte kan fyllas på av misstag. Oljerester, kvicksilvermätare och eventuell förorenad jord ska hanteras som farligt avfall. Cisterner som tas ur bruk, liksom eventuell förekomst av förorenad jord, ska anmälas till miljö- och byggförvaltningen.

Sidan publicerades 17 juni 2021