Ekonomiskt bistånd, socialbidrag

Försörjningsstöd är en tillfällig ekonomisk hjälp från kommunen när du inte klarar din försörjning på annat sätt. Försörjningsstödet är det yttersta skyddsnätet och ett sista alternativ när alla andra möjligheter till egen försörjning är uttömda.

För att vara berättigad ekonomiskt bistånd ska du själv göra allt vad du kan för att trygga din för­sörjning. Det innebär att du måste spara pengar för framtiden när du kan. Du är också skyldig att minska ditt behov av ekonomiskt bistånd om du kan det, till exempel genom att minska orimligt höga boendekostnader.

 • Om du är arbetslös ska du vara inskriven på Arbets­förmedlingen, aktivt söka arbete och delta i din planering. Socialtjänsten kan även komma att begära att du som ansöker om försörjningsstöd ska delta i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet, om du inte har kunnat beredas nå­gon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd.
 • Om du har pengar på banken eller andra för­säljningsbara tillgångar, som till exempel bil, båt eller fastighet har du i regel inte rätt till ekonomiskt bistånd.
 • Du ska söka de generella förmåner och ersättningar du kan, till exempel sjukpenning, föräldrapenning, bostads­bidrag och underhållsstöd.
 • Har du inte ett arbete att gå tillbaka till efter din föräldraledighet ska i god tid ansöka om barnomsorgsplats så att du kan vara inskriven på Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete när föräldradagarna är slut.
 • Om du har ogiltig frånvaro från din sysselsättning, vid till exempel praktik eller SFI, kan det medföra avdrag eller avslag på din ansökan.
 • Om du på grund av sjukdom inte kan arbeta, söka arbete eller studera ska du kunna visa upp intyg på att du är sjukskriven.

Telefontid till socialsekreterare för ekonomiskt bistånd

Ring individ- och familjeomsorgens reception klockan 8.30-9.30 om du vill komma i kontakt med enheten för ekonomiskt bistånd.

Så ansöker du om ekonomiskt bistånd

Du kan ansöka om ekonomiskt bistånd via vår e-tjänst eller genom att ta kontakt med receptionen på individ- och familjeomsorgen

 • Ansökan ska göras i den kommun där du är folkbokförd.
 • Första gången du ansöker eller vid större förändringar i din situa­tion, till exempel vid byte av sysselsättning eller bostad, behöver du lämna in en mer omfattande ansökan. Är ansökan inte komplett kan du få avslag på din ansökan.
 • Ansökan handläggs van­ligtvis månadsvis och du behöver därför lämna in en ny ansökan för varje månad.
 • Socialsekreteraren som handlägger din ansökan kan komma att kalla dig till ett möte.
 • Du och socialsekreteraren gör tillsammans en planering för hur du så snart som möjligt ska kunna nå självförsörjning.
 • Ansöker du via vår e-tjänst ska du inte skicka med några fakturor, kontout­drag eller liknande med din ansökan. Däremot är du skyldig att spara alla underlag för att kunna visa dessa vid en eventuell stickprovskontroll.

Ekonomiskt bistånd enligt riksnorm

Regeringen fastställer inför varje nytt kalenderår en riksnorm som gäller för alla kommuner i Sveri­ge. Riksnormen kan sägas utgöra en lägsta nivå för ekonomiskt bistånd och vad som är rimliga kostnader för att uppnå en skälig levnadsnivå. Riksnormens summa beror på hushållets (oftast samma som familjens) storlek och eventuella barns ålder. Är du sammanboende eller gift räk­nas bådas utgifter och inkomster samman. Un­dantag är barns inkomster av arbete upp till ett prisbasbelopp.

Försörjningsstöd kan vid behov lämnas för:

 1. Livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, för­brukningsvaror, hälsa och hygien samt dags­tidning och telefon.
 2. Boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i fackförening och arbets­löshetskassa.

Om du har inkomster under gällande riksnorm kan du i vissa fall beviljas ekonomiskt bistånd.

På socialstyrelsens webbplats kan du läsa mer om försörjningsstöd och riksnorm. Där kan du också göra en förenklad beräkning om din ekonomi ligger över eller under nivån för försörjningsstöd

Barnrättsperspektiv

När ett ärende om ekonomiskt bistånd berör barn ska socialtjänsten ta hänsyn till barnets situation. Besluten ska motiveras med hänsyn till barnet bästa, men lagen innebär inte att barnets bästa alltid måste vara det som avgör. Ur ett barn­rättsperspektiv är det särskilt viktigt att föräldrar får stöd och insatser för att snabbt komma ut på arbetsmarknaden och få en varaktigt bättre eko­nomisk situation.

Alla anställda inom socialförvaltningen är skyldiga att genast lämna en intern anmälan till barn- och ungdomsenheten om de i sin verksamhet får kän­nedom om eller misstänker att ett barn far illa.

Överklaga beslut

Om du får ett beslut som du tycker är felaktigt kan du överklaga beslutet inom tre veckor från det datum du fick beslutet. Information om hur du överklagar kommer tillsammans med ditt beslutsmeddelande efter en ansökan om bistånd. Din handläggare kan hjälpa dig att överklaga.

Mer information om hur du överklagar beslut finns här

 

Sidan uppdaterad 24 september 2021