Grå informationsskylt vid ingången till Muddern. Skylten informerar om att området är en tidigare deponi.

Förorenade områden

Ett område anses förorenat när halterna av ett ämne är högre än de naturliga bakgrundshalterna i området. Föroreningar kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Föroreningar kan finnas i byggnader, anläggningar, mark, grundvatten, ytvatten (bäck eller sjö) och sediment. Exempel på vanliga föroreningar är tungmetaller, oljeprodukter, lösningsmedel eller organiska miljögifter

Det är viktigt att undersöka förorenade områden. Risken för att föroreningarna sprids är olika för olika områden och beror också på hur marken används.

Förorenade områden i Mönsterås kommun

I Sverige finns det idag cirka 85 000 områden med känd eller misstänkt förorening, av dessa ligger cirka 300 i Mönsterås kommun. Ett 70-tal av dessa är på marker som kommunen äger eller haft verksamhet på tidigare. Områdena har identifierats enligt MIFO (Metodik för inventering av förorenade områden). Det är framför allt tidigare industrier, som till exempel verkstadsindustri, massa- och pappersindustri, träimpregnering, gamla bensinstationer samt gamla deponier som har orsakat giftiga ämnen i mark och vatten.

Förorenade områden kan innebära stora risker för människors hälsa, miljön och biologisk mångfald på kort eller lång sikt. Det är därför viktigt att utreda vilka förorenade eller misstänkta områden som finns. I det arbetet ser man även över hur föroreningarna ska hanteras.

Förorenat grundvatten i Korpemåla

En miljöteknisk undersökning av den nedlagda deponin i Korpemåla visar att det finns höga halter av organiska tennföreningar i grundvattnet. Det förorenade vattnet finns i borrade eller grävda brunnar på tomter, inte dricksvattnet från kranen som kommer från samfällighetsanläggningen. Du bör inte använda vattnet från brunnen för bevattning, fylla pooler, tvätta bilen eller likande.

På den här sidan har vi samlat information, samt vanliga frågor och svar för dig som bor i området eller rör dig omkring i området

Föroreningar vid Kushagsslätten/Muddern

På Kushagsslätten i Mönsterås, eller Muddern som området också kallas, har Mönsterås kommun genomfört markundersökningar för att ta reda på omfattningen av föroreningar i mark och grundvatten.

På den här sidan har vi samlat information, rapporter samt vanliga frågor och svar för dig som rör dig i området eller bor i närheten

Miljömålsarbete i Sverige och Mönsterås kommun

I Sverige drivs miljöarbetet framåt med hjälp av ett övergripande mål som kallas för generationsmålet. Generationsmålet går ut på att vi till nästa generation ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta. Till hjälp för att nå upp till detta mål har 16 nationella miljömål formulerats varav ett av dem är ”Giftfri miljö”. Detta syftar till att vi till nästa generation ska lämna över en miljö fri från gifter.

Så här jobbar vi med att hitta förorenade områden

Tillsammans med Länsstyrelsen kartlägger kommunen områden i Mönsterås kommun som misstänks vara förorenade. Vi använder en metod som kallas MIFO (Metodik för inventering av förorenade områden). Vi börjar med att samla in fakta, gå igenom gamla kartor, besöker området och prata med folk som bor eller vistas där, sedan gör vi en riskklassning. Det gör vi för att ta reda på hur och om vi ska gå vidare. Hur vi fortsätter arbetet beror på om området är förorenat, vilken slags förorening det är och hur stor påverkan det har på människor, miljö och djur. Det beror också på om föroreningen är på kommunens mark eller en privatägd mark.

Det finns fyra riskklasser enligt MIFO – läs om klasserna på Naturvårdsverkets webbplats

Genom att kartlägga förorenade områden i kommunen arbetar vi för att uppfylla våra miljömål om en giftfri miljö.

Sidan uppdaterad 9 januari 2024