Att olovligen ta kommunens mark i anspråk

Det är inte tillåtet att använda Mönsterås kommuns mark för privat bruk; kommunens mark ska vara tillgänglig och kunna användas av alla. Därför får du till exempel inte ställa upp båtar eller bilar, vedupplag eller andra anordningar utanför din egen tomt.

Att ta någon annans mark i anspråk utan tillstånd kallas annektering, och är inte tillåtet, oavsett om det gäller privat eller kommunal mark. Du som fastighetsägare har ett ansvar för att veta var din fastighetsgräns går och hålla dig inom den.

Olovlig användning av mark, eller nyttjande som det också kallas, kan till exempel vara uppställning av båtar och husbilar, komposter eller vedupplag utanför den egna tomtgränsen.

Exempel på olovliga anläggningar:

  • Staket och planteringar
  • Vedupplag
  • Kompost
  • Uppställning av båtar, bilar, husvagnar
  • Byggnader som är placerade utanför den egna tomten, till exempel lekstugor och skjul
  • Förvaring av virke, plattor, jordhögar och annat byggnadsmaterial
  • Sandlåda, gungställning, studsmatta, fotbollsmål och annan lekutrustning
  • Rastgårdar

Otillåten dumpning

Att köra ut sitt trädgårdsavfall i skogen är inte tillåtet; inte heller att sätta upp en kompost utanför din tomtgräns. Du får ha en kompost i din egna trädgård (men för att få kompostera matavfall behöver du anmäla det till kommunen först). En annan möjlighet är att köra avfallet till Mörkeskogs avfallsanläggning.

Kommunal mark

Med benämningen kommunal mark menar vi mark som kommunen äger. I detaljplanerade områden är detta allmän platsmark, alltså gator, vägar, torg, parker och andra områden som ska vara till för allas gemensamma behov av grönområden. Det kan också vara en så kallad yta mellan bostäder och verksamheter, till exempel kvartersmark som förvaltas av kommunen. I dagligt tal kallas kommunens mark och grönområden ibland felaktigt för allmänningar; sådan mark finns inte i kommunen.

Kommunens roll

Om kommunen upptäcker att vår mark används felaktigt kontaktar vi fastighetsägaren med en uppmaning att åtgärda detta. Om fastighetsägaren motsätter sig detta kan rättsliga åtgärder behöva vidtas.

Sidan publicerades 19 september 2023