Så arbetar vi med barns rättigheter

Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Som barn i Mönsterås kommun ska du oavsett bakgrund behandlas med respekt och du har rätt att vara delaktig i beslut som rör dig och ditt liv. På den här sidan kan du läsa om vårt arbete med barns rättigheter.

Sedan januari 2020 är FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) lag i Sverige. Det betyder att Mönsterås kommun är skyldig att tillgodose varje barn sina rättigheter enligt konventionen.

I barnkonventionen står det att barn är individer med egna rättigheter. Det finns fyra artiklar som är grundprinciper i barnkonventionen. Dessa är grundläggande i alla beslut och frågor som rör barn.

  • Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
  • Artikel 3: Barnets bästa ska beaktas i alla beslut som rör barn.
  • Artikel 6: Varje barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
  • Artikel 12: Barnet har rätt att uttrycka sin mening och få sina åsikter beaktade i alla frågor som berör barnet.

Stärker barns rättigheter och delaktighet

I Mönsterås kommun finns ett barnrättsteam som leds av en barnrättsstrateg. Teamet jobbar strategiskt och kommunövergripande för att stärka barnets rättigheter och för att barn och unga i Mönsterås kommun ska vara delaktiga i beslut som rör dem.

För att ta reda på barns bästa i olika sammanhang kan vi göra en barnkonsekvensanalys. En barnkonsekvensanalys används som metod för att utreda barns rättigheter i särskilda sammanhang och beslut. Vi gör analysen i enlighet med barnkonventionen för att se till att barns rättigheter finns med i beslut som rör barn.

Vill du veta mer om barns rättigheter?

Här samlar vi länkar som du kan ha nytta av när du vill veta mer om barns rättigheter i samhället.

SKR, Sveriges kommuner och regioner skriver om barns rättigheter på sin webbplats.

Barnombudsmannen är Sveriges barnrättsmyndighet, på deras webbplats kan du läsa om deras arbete.

Regeringen och riksdagen är de som bestämmer om lagar i Sverige, till exempel lagar som stärker barns rättigheter. På regeringen.se kan du läsa om dessa beslut.

Sidan granskad 29 februari 2024