Luften utomhus

Luftföroreningar leder till hälsoproblem som ökad förekomst av cancer, allergier och luftvägssjukdomar. Luftkvalitén i Sverige är god men det finns vissa undantag. På mindre orter som i orterna i Mönsterås kommun är luften vanligtvis bra.

För att kontrollera luftkvaliteten gör Kalmar läns luftvårdsförbund mätningar där människor vistas, i gaturumsmiljö och i bakgrundsmiljö. Luftvårdsförbundet är en sammanslutning av företag, kommuner, myndigheter och andra intressenter som påverkar luften eller har intresse av luftvårdsfrågor, och Mönsterås kommun är en av medlemmarna.

Enligt de krav som finns görs gaturumsmätningar på en utpekad plats som har högst 100 000 invånare. I Kalmar län är den valda platsen Södra vägen i Kalmar vid Folkets Park. Där är belastningen av fordon hög och där finns plats som fungerar för att sätta upp den utrustning som behövs för mätningen. På den platsen mäter luftvårdsförbundet kontinuerligt partiklar och kvävedioxid.

Mätresultaten ligger under de normer som finns för miljökvalitet. Eftersom Mönsterås kommuns gaturum har lägre trafikbelastning än mätplatsen bedömer luftvårdsförbundet att även våra gaturum ligger under normerna för miljökvalitet.

Luftvårdsförbundet mäter också nedfall från träd, så kallat krondropp. Det innebär att man mäter till exempel svavel och kväve för att följa försurning. Halterna av svavel har minskat kraftigt sedan 1990-talet medan det bara skett en mindre minskning av kväve.

Andra prover som tas är mossprover som analyseras på metallinnehåll. Mossa tar bara upp metaller från luften och är därför en bra indikator.

Sidan granskad 19 september 2022