Luften utomhus

Luftföroreningar leder till hälsoproblem som ökad förekomst av cancer, allergier och luftvägssjukdomar. Luftkvalitén i Sverige är god men det finns vissa undantag. På mindre orter som orterna i Mönsterås kommun är luften vanligtvis bra.

För att kontrollera luftkvaliteten gör Kalmar läns luftvårdsförbund mätningar i gaturumsmiljö där människor ofta vistas. Luftvårdsförbundet är en sammanslutning av företag, kommuner, myndigheter och andra intressenter som påverkar luften eller har intresse av luftvårdsfrågor,  Mönsterås kommun är en av medlemmarna.

Enligt de krav som finns behöver ett samverkansområde som har maximalt 249 000 invånare göra gaturumsmätningar på en utpekad plats. I Kalmar län är den valda platsen Södra vägen i Kalmar vid Folkets Park. Placeringen är vald därför att  belastningen av fordon är hög och det finns en lämplig  plats för mätutrustningen. På den platsen mäter luftvårdsförbundet kontinuerligt partiklar och kvävedioxid. Mätningarna går att följa på SMHI:s hemsida

Mätresultaten ligger under de normer som finns för miljökvalitet. Eftersom Mönsterås kommuns gaturum har lägre trafikbelastning än mätplatsen bedömer luftvårdsförbundet att även våra gaturum ligger under normerna för miljökvalitet.

Luftvårdsförbundet mäter också nedfall från träd, så kallat krondropp. Det innebär att man mäter till exempel svavel och kväve för att följa försurning. Halterna av svavel har minskat kraftigt sedan 1990-talet medan det bara skett en mindre minskning av kväve.

Andra prover som tas är mossprover som analyseras på metallinnehåll. Mossa tar bara upp metaller från luften och är därför en bra indikator.

Sidan granskad 8 januari 2024