Snöröjning och sandning

Här kan du läsa mer om hur kommunen arbetar med snöröjning, renhållning och städning av gator, gång- och cykelvägar med mera.

Mönsterås kommun ansvarar för snöröjning på många gator inom kommunens tätorter.

Det finns några undantag där Trafikverket snöröjer: bland annat på E22, riksväg 34, landsvägarna mellan tätorterna och andra större vägar som till exempel Sjögatan, Kuggåsvägen ut mot Oknö och Drakenäsvägen i Mönsterås, Mönsteråsvägen i Blomstermåla och Kyrkvägen i Fliseryd.

Snöröjning påbörjas vid:

  • 10 cm snödjup på gator och vägar
  • 5 cm snödjup på gång- och cykelvägar
  • När arbetsledare eller beredskapshavare beordrar detta

Så lång tid tar snöröjningen

När snöröjningen påbörjas tar det mellan 8-12 timmar, beroende på snömängd och hur mycket trafik det är. Avvikelser kan förekomma beroende på temperatur, hur länge snöfallet varar, tid på dygnet med mera.

Vid ett besvärligt snöfall kan efterarbeten med till exempel att forsla bort snö, siktröjning (snövallar) och isrivning ta en vecka.

Prioritering vid snöröjning

  1. Brandstationer
  2. Gång-, cykelvägar och bussterminaler
  3. Matarleder och kommunala fastigheter, t ex vårdcentraler och servicehus
  4. Parkeringsplatser och övriga kommunala fastigheter
  5. Lokalgator (till exempel bostadsområden)

Vi försöker snöröja nattetid eftersom gatorna är som minst trafikerade då. Att snöröja med tunga maskiner på dagtid när det är mer trafik och oskyddade trafikanter i närheten försöker vi undvika.

Sandning mot halka

Mot halka använder vi i huvudsak sand i olika storlek. Gång- och cykelbanor sandas med mindre och rundare stenar. Trottoarer, centrum och allmänna platser sandas normalt med större och lite vassare stenar.

Halkbekämpning och sandning utförs på arbetsledares eller beredskapshavares order, enligt samma prioritering som snöröjning med tillägget att gatukorsningar sandas näst efter brandstationerna.

Snöbortforsling

Mönsterås kommun forslar vanligtvis endast bort snö längs Storgatan och på genomfartsleder. Snöhögar som lagts upp vid gatukorsningar, parkeringar och torg röjs också bort.

Snö forslas oftast bort nattetid för att inte störa övrig trafik. När gatorna ska röjas stängs parkeringsplatserna längs trottoarerna av med hjälp av skyltar.

Snöröjning av infarter

Kommunen prioriterar framkomligheten på vägarna, och har därför inte möjlighet att ta bort snö från igenplogade enskilda infarter i samband med snöröjning av gator. Det är inte tillåtet att köra ut snö från tomten ut på gatan.

Fastighetsägarens ansvar

Som fastighetsägare är du ansvarig för att hålla trottoarer snö- och halkfria. Du som behöver sand till halkbekämpning på din egen tomt eller till trottoaren eller gångbanan utanför din fastighet kan vända dig till exempelvis privata maskinentreprenörer för att hämta sand.

Du har också ansvar för att ta bort snö och is från takutsprång som riskerar att falla ned på gångbanan. Varna trafikanterna för detta om det är svårt att åtgärda i tid.

Som fastighetsägare ska du också se till att brevlåda och soptunna är åtkomliga.

Sidan granskad 7 december 2023