Överklaga beslut

Det finns två sätt att klaga på kommunens beslut om du tycker att de inte har fattats på ett riktigt sätt och det är genom kommunalbesvär och förvaltningsbesvär.

Kommunalbesvär

Kommunen är skyldig att följa vad som står i kommunallagen. Kommunalbesvär kallas ett överklagande som handlar om huruvida ett beslut fattats på rätt sätt eller om kommunen överskridit sina befogenheter. Ibland kallas kommunalbesvär för laglighetsprövning.

Kommunalbesvär ska lämnas in till förvaltningsrätten i Växjö inom tre veckor från att det justerade protokollet anslagits på kommunens anslagstavla i kommunhuset.

Överklagandet innebär att förvaltningsrätten prövar om beslutet har fattats i enlighet med lagen. Antingen har kommunen inte gjort något fel och då gäller fortfarande beslutet. Om kommunen har gjort fel måste vi på något sätt behandla ärendet igen. Det är alltså inte förvaltningsrätten som fattar ett nytt beslut i det ärende som du har överklagat.

Förvaltningsbesvär

Ett förvaltningsbesvär är ett klagomål från en privatperson som berörs av ett beslut som kommunen fattat. Förvaltningsbesvär kan gälla exempelvis bygglov, socialt stöd enligt till exempel LSS (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade) eller serveringstillstånd.

Om kommunen fattar ett beslut som går dig emot och som kan överklagas med förvaltningsbesvär, får du en så kallad besvärshänvisning med information om hur du kan gå tillväga för att överklaga tillsammans med beslutet. Överklagande ska lämnas till den nämnd som fattat beslutet inom tre veckor från att du tagit del av beslutet.

Det är bara den person som direkt berörs av beslutet som kan anföra ett förvaltningsbesvär. Om beslutet gäller barn eller personer som inte kan föra sin egen talan, får förälder, vårdnadshavare, god man eller förvaltare överklaga.

Prövningen gäller inte bara om beslutet är lagligt, utan också lämpligt. Det är den som fattat det kommunala beslutet som gör en bedömning om ärendet ska omprövas eller inte. Om det inte ska omprövas skickas det vidare till förvaltningsrätten i Växjö. Där avgör sedan en domstol frågan.

Alla överklaganden ska vara skriftliga.

Sidan granskad 26 februari 2024