Förorening i mark eller vatten

Ett förorenat område kan vara en byggnad, mark, grundvatten, ytvatten eller sediment som är så förorenat att halterna av föroreningen påtagligt överskrider bakgrundshalten.

Förorenade områden ska efterbehandlas för att minska risken att människor eller miljö skadas. Dessutom ska mängden ämnen som inte hör hemma i naturen minska. Arbetet med efterbehandling styrs framför allt av miljöbalken och miljökvalitetsmålen som riksdagen beslutat om.

Skyldighet att informera

Som fastighetsägare eller verksamhetsutövare är du skyldig att genast meddela miljö- och byggförvaltningen om du upptäcker en förorening på fastigheten som kan medföra en risk för människors hälsa eller miljön.

Anmäl sanering

Det är förbjudet att börja sanera eller schakta inom ett förorenat område innan arbetet är anmält till miljö- och byggförvaltningen. Normalt kan arbetet påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts. Anmälan ska innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att kunna bedöma åtgärdens art, omfattning och miljöeffekter.

Miljö- och byggförvaltningen tar ut en avgift för handläggning av anmälan.

Ansvar

Vem som är ansvarig för det förorenade området regleras i miljöbalken. Ansvarig för föroreningen är den som bedriver eller har bedrivit den verksamhet eller vidtagit en åtgärd som orsakat föroreningen, alltså verksamhetsutövaren.

Som verksamhetsutövare räknas också den som skapar förutsättningar för att föroreningar från ett förorenat område sprids, till exempel en entreprenör som schaktar eller gräver i ett förorenat område.

Fastighetsägare kan i vissa fall även ha ett ansvar. Om det inte finns någon verksamhetsutövare som är ansvarig för föroreningen, är var och en som förvärvat fastigheten efter den 1 januari 1999 och då känt till eller borde känt till föroreningen, ansvarig för föroreningen.

Ändrad verksamhet

Om du gör förändringar som påverkar miljön i din anmälningspliktiga verksamhet ska du i god tid (senast sex veckor innan) anmäla det till miljö- och byggförvaltningen.

Om du vill göra en förändring av en tillståndspliktig verksamhet krävs det tillstånd, såvida det inte bara handlar om en mindre förändring. Då kan det räcka med en anmälan. Kontakta oss för mer information. En ändring kan exempelvis innebära en ökad produktionsvolym, en flytt, eller andra förändringar som medför att ett utsläpp eller en störning kan ändra karaktär eller omfattning.

Kontakta miljö- och byggförvaltningen om du planerar att lägga ner en miljöfarlig verksamhet.

Sidan publicerades 21 september 2023