Individuell plan

Du som har insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har rätt att begära och få en individuell plan. En individuell plan kan bli en personlig karta över de planerade och beslutade insatser som du har behov av.

Planen består av två delar:

  1. Planeringsmöten där du tillsammans med andra diskuterar och planerar på vilket sätt du vill förändra din situation.
  2. Det dokument som blir resultatet.

Vad är nyttan med planen?

Planen är ett sätt för dig att påverka din situation. Den individuella planen kan vara till nytta:

  • När du i god tid vill planera inför en liten eller stor förändring i ditt liv. Du kanske planerar att flytta hemifrån, börja arbeta, studera eller något annat som är viktigt för dig.
  • När du tycker att det stöd du får inte blev riktigt som du tänkt dig.

Den individuella planen är ett bra instrument för samarbetet mellan olika enheter eller olika myndigheter. Samordning genom den individuella planen kan ses som ett hjälpmedel för att länka ihop insatser från olika befattningshavare eller myndigheter och kan bidra till en gemensam syn.

Du avgör själv i planen

  • Vem som ska ansvara för att upprätta planen.
  • Vem som ska bjudas in till planeringsmöten.
  • Vilka av dina behov eller önskemål som är viktigast att uppfylla just nu.

Din plan, ditt dokument

Resultatet av det som planeras, beslutas och genomförs skrivs ner och blir din plan, ditt dokument.

Har du frågor eller vill ta fram en plan?

Om du tycker att du behöver en individuell plan eller har frågor vänder du dig till din LSS-handläggare.

Sidan publicerades 23 juni 2021