Skylt med informationstext för tätortsnära ängar framför en äng i ett bostadsområde. Hus skymtar längre bort, bakom ängen.

Sjöar och vattendrag

Emån och Alsterån är de två största vattendragen som rinner genom Mönsterås kommun innan de når Östersjön. Åarna och deras omgivning hyser mycket höga naturvärden och båda utgör Natura 2000-områden.

Längs med stränderna växer gamla lövskogar som är oerhört värdefulla miljöer för bland annat vedlevande insekter. Våtmarkerna kring vattendragen bidrar med en utjämnande effekt på vattenflödet och minskar mängden näringsämnen som når Östersjön. Många fågelarter häckar dessutom i dessa miljöer.

Både Emån och Alsterån har en otroligt rik fiskfauna med flera rödlistade arter. Bland annat finns unika bestånd av havsvandrande lax och havsöring i båda vattendragen.

Längs med Mönsteråskusten mynnar också ett flertal mindre vattendrag som utgör viktiga lekområden för kustlevande fisk.

Inom Mönsterås kommun finns dessutom ett antal sjöar. De flesta ligger i kommunens nordvästra del men ett fåtal sjöar finns också i skogslandskapet väster om Blomstermåla. Sjöarna är av varierande karaktär, med allt från grunda, näringsrika vatten till djupare, klara sjöar. Flera av dem är uppskattade bad- och fiskesjöar.

Sidan publicerades 22 juni 2021