Elda trädgårdsavfall och ris

I första hand bör du att ta hand om trädgårdsavfall genom trädgårdskompostering eller köra det till Mörkeskogs avfallsanläggning. Olika regler gäller om fastigheten är belägen inom eller utanför planlagt område.

Bestämmelserna om eldning av trädgårdsavfall finns i kommunens föreskrifter för avfallshantering.

Inom detaljplanelagt område och område med samlad bebyggelse

Det är inte tillåtet att elda trädgårdsavfall och ris inom detaljplanerat område eller område med sammanhållen bebyggelse.

Med sammanhållen bebyggelse menas tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt av endast en väg, gata eller parkmark. De större fritidsområdena är oftast detaljplanelagda. Är du osäker på om din tomt är inom detaljplanerat område eller sammanhållen bebyggelse kan du ringa till miljö- och byggförvaltningen.

Du kan söka dispens

Det är möjligt att söka dispens för att få elda trädgårdsavfall och ris inom dessa områden. Miljö- och byggnadsnämnden tar en avgift för att behandla dispensansökan. Miljö- och byggnadsnämnden, i samråd med räddningstjänsten, bestämmer om du kan få dispens. Kontakta miljö- och byggförvaltningen och räddningstjänsten i god tid innan eventuell eldning av ris om du vill ansöka om dispens från det generella förbudet. Om du får dispens innebär det att du kan elda större grenar och kvistar om du kan elda på ett sätt som gör att din omgivning störs minimalt. Löv ska du däremot alltid kompostera.

Utanför detaljplanerat område och utanför samlad bebyggelse

I områden som inte är detaljplanelagda och utanför samlad bebyggelse är det tillåtet att elda grenar och kvistar om du kan göra det på ett sätt så att din omgivning inte blir störd. Du ska alltid kompostera löv, det får du inte elda.

Så eldar du säkert

För det första måste du ta hänsyn till gällande brandriskprognos. Ring 0470-463 57 (telefonsvarare) för att höra senaste prognosen. Om eldningsförbud är utfärdat får du inte elda överhuvudtaget.

Att ta hänsyn till för din och din omgivnings skull:

  • Kontakta alltid dina grannar och berätta att du tänker elda.
  • Elda inte när vinden blåser mot grannarnas fastigheter.
  • Elda inte efter mörkrets inbrott.
  • Elda säkert!
  • Elda bara grenar, kvistar och ris.
  • Elda inte upp allt på en gång. Bränn lite i taget. Då blir strålningsvärmen inte så hög och spridningsrisken minskar. Det blir också mindre rök och elden är lättare att släcka.
  • Ta inga risker när du eldar i trädgården. Se till att du har fungerande släckutrustning:
  • Ett vattenförråd och vattenslang
  • Spadar, ruskor, krattor och liknande är bra att ha till hands.
  • Lämna aldrig elden utan bevakning. Torrt fjolårsgräs brinner bra och det kan gå fort, särskilt om det blåser mycket.

När du släcker elden, kontrollera noga att ingen glöd finns kvar. Använd riklig mängd vatten på askhögen eller täck över askhögen med jord. Kontrollera platsen efter några timmar. Om du är osäker, kan du ringa till räddningstjänsten och be om råd.

Otillåten eldning

Hantering och eldning av avfall regleras i miljöbalken, avfallsförordningen och kommunens lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö. Den som eldar är ansvarig för det inte uppstår olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Otillåten eldning av avfall är ett miljöbrott som kan ge böter eller fängelse i upp till två år.

Sidan uppdaterad 8 januari 2024