Grå informationsskylt vid ingången till Muddern. Skylten informerar om att området är en tidigare deponi.

Förorenat grundvatten i Korpemåla

En miljöteknisk undersökning av den nedlagda deponin i Korpemåla visar att det finns höga halter av organiska tennföreningar i grundvattnet. Det förorenade vattnet finns i borrade eller grävda brunnar på tomter, inte dricksvattnet från kranen som kommer från samfällighetsanläggningen. Du bör inte använda vattnet från brunnen för bevattning, fylla pooler, tvätta bilen eller likande.

Här har vi samlat information, samt vanliga frågor och svar för dig som bor i området eller rör dig omkring i området.

Dricksvattnet i Korpemåla

Dricksvattnet är inte påverkat av föroreningen. Samtliga fastigheter i området har kommunalt dricksvatten från den samfällighetsförening som finns. Du kan använda dricksvatten från kranen som vanligt.

Om föroreningarna

I södra delen av Korpemåla har det tidigare funnits en deponi, den har varit nedlagd sedan 1980-talet. Deponin användes för trädgårdsavfall, byggnadsavfall samt schaktmassor vid utbyggnad av vatten- och avloppsanläggning.

I samband med den miljötekniska undersökningen av den nedlagda deponin i Korpemåla konstaterade kommunen att det finns höga halter av organiska tennföreningar i grundvattnet. Det förorenade vattnet finns i borrade eller grävda brunnar på trädgårdar eller tomter, inte dricksvattnet från kranen som kommer från samfällighetsanläggningen. Halterna är så höga att vattnet inte bör användas:

  • Du bör inte använda vattnet för bevattning, för att tvätta bilen eller liknande. Dels för att det sprider föroreningarna till markytan, dels för att det kan innebära att föroreningarna i grundvattnet sprider sig.
  • Du bör heller inte använda vattnet för att fylla pooler eftersom det kan innebära en hälsorisk för de som badar i vattnet.

Dessa rekommendationen gäller för fastigheter inom 200 meter från nedlagda deponin. Den gamla deponin ligger intill båtuppställningsplatsen längs vägen ut till klubbstugan för Pataholms segelklubb (PSK).

Var kommer föroreningen ifrån?

Sannolikt kommer föroreningen från båtbottenfärg, färg som hällts ut på deponin eller i närheten, eller att en båtbotten har skrapats utan att färgresterna har samlats upp. Det går inte att avgöra när förorening skett men användningen av båtbottenfärger med organiskt tenn förbjöds år 1989 på fritidsbåtar.

Vad gör kommunen?

Det är i dagsläget inte bestämt om det ska tas fler prover i området för att ta reda på källan eller undersöka hur stor spridningen i grundvattnet är. Alla boende i området har fått information via brev om föroreningen och vad de bör tänka på.

Det är inte praktisk möjligt att göra något åt det förorenade vattnet. Tids nog bryts föroreningen ner till fria tennjoner. Hur fort det går beror på tillgång till syre och temperaturen. Ett problem är att det någonstans i området finns förorening kvar i marken som fortsätter läcka giftiga ämnen till grundvattnet. I mark är nedbrytningshastigheten låg och giftet kommer att fortsätta läcka till grundvattnet under lång tid.  Om platsen för föroreningen finns kan hittas är det möjligt att gräva bort den förorenade jorden och läckaget minskar.

Sedan 2022 pågår ett projekt i kommunen som kallas Rena båtbottnar, inom projektet tar vi prover på mark och sediment i flera småbåtshamnar i kommunen, vi erbjuder båtägare mätning av deras båtbottenfärger och vi arbetar förebyggande genom att informera hur båtägare kan ta hand om båtarna för att minska risken för framtida föroreningar.

Berätta gärna vad du vet

Om du vet att båtar skrapats i området och kan visa var, kontakta kommunens miljö- och byggförvaltningen. Det är viktig information som gör det enklare för oss i fortsatta undersökningar för att hitta källan till föroreningen.

Frågor och svar om föroreningen

Sidan uppdaterad 9 januari 2024