Kulturhistorisk bebyggelse, kulturmiljöer

Kulturvärde är en sammanfattande benämning för sådant som bedöms som värdefullt ur kulturhistoriskt, estetiskt och socialt perspektiv i den fysiska miljön. Det kan vara såväl enskilda byggnader som helhetsmiljöer.

Det är inte bara slott och herrgårdar som kan vara kulturhistoriskt värdefulla, utan även enkel och vardaglig bebyggelse som exempelvis är tidstypisk och som inte har förändrats allt för omfattande. Byggnader som är typiska för en viss plats eller någons levnadsvillkor kan också anses vara kulturhistoriskt värdefulla. Det handlar om vad man kan utläsa ur en miljö, till exempel levnadsvillkor och resurser i förfluten tid, byggnadstekniker, materialval, stil och form. En miljö måste alltså inte vara speciellt ålderdomlig eller ovanlig för att vara intressant.

Ändra en byggnad med kulturhistoriskt värde

Du som äger en byggnad måste bevara den så att inte byggnadens karaktär går förlorad.

Vid ändringar ska byggnadens kulturvärden tas tillvara. Det är viktigt att ta hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och dess tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. Det kan exempelvis handla om vilka fönster man kan byta till eller hur en tillbyggnad kan utformas.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i kommunen

I Mönsterås kommun finns vissa områden som har pekats ut som att de har särskilt kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

En byggnad kan vara kulturhistoriskt värdefull även om den inte är utpekad i ett bevaringsprogram eller har en bestämmelse i en detaljplan.

Sidan uppdaterad 9 januari 2024