Bekämpningsmedel

Om du sprider ett växtskyddsmedel yrkesmässigt måste du göra en anmälan eller söka tillstånd. Bekämpningsmedel får inte användas så att det riskerar att komma ut i vattendrag, till grundvatten eller där de kan orsaka fara för människors hälsa eller miljö.

Om det finns flera växtskyddsmedel eller metoder tillgängliga för samma användningsområde och syfte ska du så långt möjligt välja den metod eller det medel som är minst skadligt för människors hälsa eller miljön. Detta innebär att du i första hand ska välja mekaniska, termiska eller biologiska metoder.

Spridning av kemiska bekämpningsmedel bör endast ske i de fall det är absolut nödvändigt och när alternativa metoder inte är praktiskt möjliga eller ekonomiskt försvarbara.

Spridning inom vattenskyddsområde

Du får inte sprida bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde innan du fått ditt tillstånd. Du kan söka tillstånd för ett eller flera år i taget. Du ska lämna in din ansökan i god tid, minst sex veckor innan du planerar att börja bekämpa.

Spridning på gårdsplaner

För bekämpning utanför åkermark kan du behöva tillstånd för att sprida växtskyddsmedel. Detta gäller till exempel om du vill bekämpa ogräs på din grusade gårdsplan eller andra hårdgjorda ytor. Ibland kan du behöva lämna in en anmälan om spridningen.

Får du bekämpa?

Om du ska använda växtskyddsmedel som tillhör klass 1 eller 2 måste du ha ett särskilt användningstillstånd. Tidigare kallades detta behörighetsbevis. Precis som tidigare måste du gå en särskild utbildning för att kunna få ett användningstillstånd. Du som har ett befintligt behörighetsbevis anses ha ett användningstillstånd.

Sidan publicerades 28 december 2021