Träd brinner i skogen.

Eldningsförbud

Torrt och varmt väder kan utgöra risk för brand. Vid stor risk utfärdas eldningsförbud. Förbudet får utfärdas av kommunen och Länsstyrelsen, och kan gälla för hela kommunen eller delar av den. Vid allmänt eldningsförbud får du inte elda utomhus.

Just nu råder inte eldningsförbud i Mönsterås kommun.

Så informeras du

När det råder eldningsförbud informeras du via kommunens, Räddningsförbundet Sydosts och Länsstyrelsens webbplatser, via lokalradion och via digitala anslagstavlor.

Förbjudet att elda med fast bränsle utanför sammanhållen bebyggelse

Förbudet gäller i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse eller så nära skog och att eld lätt kan spridas vidare i terrängen. Här är aktiviteter som eldning, grillning och bränning som sker med fast bränsle till exempel ved, kol, gräs, ris och grenar förbjudet. Med sammanhållen bebyggelse menas tätbebyggt område, det vill säga tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller park.

Tillåtet att grilla

Det är tillåtet att grilla som vanligt på egen tomt i grill eller annan anordning för matlagning. Anordningen ska vara utformad så att det inte finns risk för brandspridning, till exempel att den är upphöjd från marken eller genom att stå på ett brandsäkert underlag. Samma sak gäller för restauranger, campingar och liknande näringsverksamheter inom eget verksamhetsområde.

Grillning är också tillåten vid fasta iordningsställda grillplatser på allmän plats, som är utformade så att risken för brandspridning är låg. Fast grillplats innebär eldplats som är avgränsad med obrännbart material (till exempel betongkonstruktion eller stensättning) och har en bred markyta med grus eller motsvarande runt eldplatsen. Engångsgrillar utgör inte en fast iordningsställd grillplats och är inte tillåtna.

Trangiakök och andra friluftskök som drivs med vätska eller gas får du använda om risken för värme- och eldspridning till omgivningen är låg.

På Länsstyrelsens webbplats kan du läsa mer om eldningsförbud.

Särskilda regler för reservat

I naturreservat gäller det ofta särskilda regler för eldning. Det kan vara helt förbjudet att elda, eller bara tillåtet att göra upp eld på speciella platser. Information om lokala regler finns ofta på anslagstavlor i området.

För mer information om eldningsförbud kan du kontakta Räddningstjänsten Sydost eller Länsstyrelsen i Kalmar län.

Sidan granskad 26 februari 2024