Blomlådor på gatumark

Du har möjlighet att ansöka om att ställa ut blomlådor på din gata, för att skapa en lugnare trafikmiljö. Minst hälften av de boende längs gatan ska godkänna att blomlådorna placeras ut.

Blomlådor får ställas ut efter godkänt tillstånd från tekniska kontoret, mellan 15 maj och 1 november.

Den som ansöker om att placera ut blomlådorna bekostar och ansvarar för tillverkning och skötsel av blomlådorna.

Mönsterås kommun hjälper till med placeringen av blomlådorna, tillhandahåller en ritning och reflexer till lådans sidor.

Villkor för utplacering av blomlåda på gatumark

 • Mönsterås kommun måste vara väghållare
 • Aktuell gata för utplacering måste vara minst 6 meter bred
 • Utplaceringen är tillståndspliktig årsvis. Ny ansökan görs årligen.
 • På aktuella gator ska det finnas utfarter från villatomter
 • Lådorna får inte vara till hinder för nyttotrafiken
 • Mönsterås kommun ska godkänna placeringen
 • Minst hälften av de boende på gatan ska skriftligen ge sitt medgivande till utplaceringen
 • Utplaceringen är tidsbegränsad till den ungefärliga perioden 15 maj till 1 november
 • Gatusopningen ska vara klar innan blomlådorna får sättas ut
 • Blomlådorna ska byggas enligt förbestämd ritning som Mönsterås kommun tillhandahåller
 • Utplaceraren svarar för all skötsel av lådan
 • Utplaceraren ska vara kontaktbar under perioden och är skyldig att själv eller via annan person rätta till eventuella uppkomna brister på lådan
 • Mönsterås kommun ska ha rätt att ta bort lådor om krav inte efterföljs

Blomlådornas placering

 • Blomlådorna ska placeras minst 20 meter från gatukorsningen
 • Blomlådorna får inte placeras så att de försvårar in- och utfart från närliggande fastighet
 • De fastighetsägare vars fastighet gränsar mot utplacerad blomlåda ska ingå bland de positiva fastighetsägarna
 • Avståndet mellan grupper av blomlådor måste vara minst 150 meter
 • Det ska vara minst 30 meters fri sikt på var sida om lådorna
Gatans bredd Avstånd till gatukant Avstånd mellan blomlådor
6 meter 1,5 meter 9 meter
7 meter 2,0 meter 8 meter
9 meter 2,0 meter 7 meter

Blomlådornas utformning och skötsel

 • Utplacerarna bekostar själva tillverkning av lådorna
 • Lådorna ska utformas enligt ritning
 • Blomlådorna ska alltid vara fyllda med jord och levande blommor
 • På lådorna monteras reflexband som tillhandahålls av Mönsterås kommun
 • Blommorna får inte skymma reflexbanden
 • Utplacerarna sköter och underhåller lådorna
 • Utplacerarna svarar för att lådorna tas bort efter avlutad säsong

Material till blomlåda

Blomlådorna byggs enligt en bestämd ritning. Till en blomlåda behövs:

 • Ben, 4 stycken 75×75 mm, längd 500 mm
 • Sarg, 12 stycken 22×100 mm, längd 10000 mm
 • Täckribba lång, 4 stycken 22×45 mm, längd ca 1045 mm
 • Täckribba kort, 8 stycken 22×45 mm, längd 220 mm
 • Bottenstöd, 3 stycken 38×100 mm, längd ca 960 mm
 • Botten 9 mm plywood, ca 975×975 mm

Sidan granskad 4 maj 2023