Dödsboanmälan

När en person har avlidit ska det göras en bouppteckning. I vissa fall kan bouppteckningen ersättas med en dödsboanmälan.

När en person avlidit ska en bouppteckning göras inom tre månader från dödsfallet och därefter sändas till skatteverket för registrering. Begravningsbyråer och de flesta banker åtar sig bouppteckningsärenden. Skatteverket har en blankett för bouppteckning för den som vill göra det själv.

Om den avlidne äger fast egendom (fastighet, tomträtt) måste en bouppteckning upprättas. Detsamma gäller om någon av dödsbodelägarna begär att en bouppteckning ska göras.

Om den dödes tillgångar endast täcker begravningskostnader och andra kostnader i samband med dödsfallet kan bouppteckning ersättas med dödsboanmälan. Anmälan översänds för förvaring till Skatteverkets, efter utredning av dödsbohandläggare vid socialtjänsten.

Finns det tillgångar i dödsboet, men inga dödsbodelägare, så är Allmänna arvsfonden dödsbodelägare. Om det saknas tillgångar i boet och Allmänna arvsfonden är dödsbodelägare har socialtjänsten ansvar att med fullmakt från dem förvalta och avveckla dödsboet.

Vid frågor eller behov av att upprätta en dödsboanmälan kontakta dödsbohandläggare vid socialförvaltningens individ- och familjeomsorg.

Viktigt att tänka på när en dödsboanmälan görs

 • Finns betalningsuppdrag via autogiro ska dessa stoppas.
 • Räkningar som avser dödsboet ska inte betalas förrän dödsboanmälan är klar.
 • Det är viktigt att veta att anhöriga inte ärver den avlidnes skulder.
 • Tillgångarna i dödsboet ska i första hand användas till att betala begravningen.
 • Spara alla kvitton gällande begravning och avyttringskostnader.
 • Saknas pengar till övriga skulder avskrivs skulderna vanligen efter att dödsboanmälan skickats till fordringsägarna.
 • Meddela fordringsägarna att en dödsboutredning pågår, vilket förhindrar tråkiga påminnelser.
 • Om personen vid dödsfallet var gift, tas vid bedömning av tillgångarna hänsyn till den avlidnes andel i den andra makens giftorättsgods. En boutredning påbörjas, socialtjänsten besiktigar den avlidnes tillhörigheter genom hembesök.

OBS! Socialtjänsten kan inte göra en dödsboanmälan om hemmet redan är avyttrat, hembesöket måste alltså ske innan bostaden töms.

Uppgifter för dödsboanmälan

Uppgifter som kommunens dödsbohandläggare kommer att begära in för att kunna göra en dödsboanmälan.

 • Kopia av senaste deklarationen (beställs från Skatteverket).
 • Uppgift om kontanter på dödsdagen.
 • Uppgift om utbetalningar som kommit in efter dödsdagen.
 • Uppgift från bank/banker om tillgångar på dödsdagen.
 • Uppgift om eventuella försäkringar.
 • Om bostaden är en bostadsrättslägenhet, intyg från bostadsrättsföreningen om lägenhetens värde samt eventuell belåning av den.
 • Uppgift om skulder på dödsdagen, t.ex. vårdkostnader och hyra.
 • Offert eller räkning på begravningskostnad.
 • Offert eller räkning på gravsten.
 • Eventuellt testamente.
 • Eventuell fordringar pga. fastighetsöverlåtelse.
 • Hade den avlidne andel i annat oskiftat dödsbo? Bouppteckning som visar detta.
 • Eventuell bouppteckning från tidigare avliden make/maka.
 • Inventeringsprotokoll från bankfack.
 • Alla dödsbodelägare har en skyldighet att informera övriga dödsbodelägare om dödsboets innehåll och ekonomi.
 • Dödsboförvaltning – vem tar hand om dödsboet?
 • Dödsbodelägarna (oftast de anhöriga) har ansvar för att gemensamt förvalta den dödes egendom under boets utredning.

Ekonomisk hjälp till begravningskostnader

När en person avlider utan att efterlämna några tillgångar har dödsboet möjlighet att få ekonomisk hjälp till begravningskostnader. Högsta godtagbara kostnad för begravning uppgår till ett halvt prisbasbelopp. Dödsboets tillgångar räknas av från denna högsta godtagbara kostnad och mellanskillnaden är det som kan beviljas i försörjningsstöd.

Ansökan om bistånd till begravningskostnader gör du till socialsekreterare vid socialförvaltningens individ- och familjeomsorg.

Sidan publicerades 17 juni 2021