Ovårdade tomter

Som tomtägare är du skyldig att se till att din tomt är i ett vårdat skick. Det innebär att tomter ska vara städade så att det inte finns risk för olycksfall eller att det blir en olägenhet för omgivningen. Vad som kan vara en olägenhet för omgivningen avgörs från fall till fall.

Det är samma regler för vård och skötsel av privata tomter som för allmänna platser till exempel gator, parker och torg.

Häckar och växtlighet

Som tomtägare är du skyldig att hålla häckar och annan växtlighet intill gatukorsningar och tomtutfarter i vårdat skick för att för att hindra att olyckor sker.

Här kan du läsa mer om regler för växtlighet i tomtgräns

Farligt avfall

Miljö- och byggnadsnämnden är ansvarig för tillsyn om det finns miljöfarligt avfall eller avfall som på annat sätt kan påverka människors hälsa eller miljö negativt.

Fastighetsägare är skyldiga att forsla bort och hantera farligt avfall som skräpar ner på fastigheter dit allmänheten har insyn.
Bedöms föremål eller fordon ha en högre reparationskostnad än värde, och det finns risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön har miljö- och byggnadsförvaltningen rätt att förelägga fastighetsägare att vidta åtgärder för att forsla bort avfallet.

Vad händer med ovårdade tomter?

Om inte tomten eller den allmänna platsen åtgärdas kan miljö- och byggnadsnämnden besluta att ägaren eller nedskräparen ska städa platsen och förena beslutet med vite.

Sidan uppdaterad 9 januari 2024