Anmälan och rapportering

En del miljöfarliga verksamheter är tillståndspliktiga eller anmälningspliktiga. Det innebär att tillstånd ska finnas, eller att en anmälan ska ha gjorts, innan man börjar anlägga, bygga eller driva verksamheten. Detta gäller även ändringar.

Miljöfarliga verksamheter är indelade (klassificerade) enligt följande:

  • A-verksamheter kräver tillstånd från mark- och miljödomstolen att anlägga eller driva verksamheten.
  • B-verksamheter ska ha länsstyrelsens tillstånd att anlägga eller driva verksamheten.
  • C-verksamheter ska anmäla anläggande eller drift av verksamheten till kommunens miljö- och byggnadsnämnd.
  • A- och B-verksamheter är alltså tillståndspliktiga, medan C-verksamheter är anmälningspliktiga.

Anläggningarnas klassning A, B eller C finns angivna i miljöprövningsförordningen (2013:251)

Miljörapportering krävs för tillståndspliktig anläggning

Om din verksamhet är tillståndspliktig ska du också lämna en miljörapport till din tillsynsmyndighet via Svenska miljörapporteringsportalen (SMP).

Senast den 31 mars varje år ska miljörapporten för kalenderåret innan vara inlämnad. Rapporten ska bland annat innehålla redovisning av hur villkoren för ert tillstånd följs. Rapporten används av tillsynsmyndigheten och Naturvårdsverket som i sin tur rapporterar miljöläget nationellt och internationellt.

Om miljörapporten lämnas in för sent eller inte alls tas en miljösanktionsavgift (straffavgift) ut.

Till svenska miljöraporteringsportalen

Årsrapport

Vissa anmälningspliktiga företag är förelagda att lämna in en årsrapport. Den ska också lämnas senast den 31 mars. Innehållet i den styrs som regel av miljö- och byggnadsnämndens beslut för verksamheten. Årsrapporter kan inte skickas in via SMP utan skickas elektroniskt eller per post till miljö- och byggförvaltningen.

Avgifter för miljöfarliga verksamheter

C-verksamheter betalar prövningsavgift till kommunen. Den bygger på typ av verksamhet och är mellan 1 890-28 350 kronor.

B- och C-verksamheter betalar tillsynsavgift och kontrollavgift till kommunen, som bygger på typ av verksamhet (storlek och risk), och är mellan 945-61 425 kronor.

Sidan uppdaterad 2 augusti 2023