Skylt med informationstext för tätortsnära ängar framför en äng i ett bostadsområde. Hus skymtar längre bort, bakom ängen.

Skogsbruk

Mönsterås kommun består till ungefär 85 procent av skogsbygd, där cirka 1 400 hektar är klassat som ädellövskog. Ädellövskogen finns bland annat på Sandö, vid Em, Strömsrum, Ekhults gård och Fliseryds gård.

Kommunen bedriver ett skogsbruk, som sköts enligt en politiskt antagen skogsbruksplan.

Skogsskötsel

Skogen sköts främst utifrån de förutsättningarna som finns i skogen och enligt de mål som finns i skogsbruksplanen. Andra mål och restriktioner som har betydelse för skogsskötseln är exempelvis lagkrav och planerad exploatering inför byggande av till exempel bostäder, skolor och industrilokaler.

Kommunen har ett avkastningskrav, som innebär att kommunen ska bidra med ett ekonomiskt överskott från skogsbruket varje år in till verksamheten. Det innebär att även den ekonomiska avkastningen i skogsbruket är av stor betydelse. Det ställer krav på att kommunen sköter skogen på ett så uthålligt och effektivt sätt som möjligt.

Mönsterås kommun är medlemmar i Södra som sköter skogsinnehavet.

Naturskogsområden

Mönsterås kommun har två naturskogsområden, Jättehävet norr om Finsjö samt Kungsholmen.

En naturskog kännetecknas av att den har varit opåverkad av mänskliga aktiviteter så länge att den till stor del återfått de egenskaper som motsvarar urskog. Urskog har aldrig utsatts för mänsklig påverkan och påträffas främst i fjälltrakten. I en sådan naturskog, eller urskog, mognar och dör träden betydligt senare än skogsbrukets normala slutavverkningsålder.

Sidan granskad 12 december 2023