Vindkraftverk mot en rosa himmel.

Vindkraft

I Mönsterås kommun finns det flera vindkraftverk. Vindkraft är en förnyelsebar energikälla och en utbyggnad kan bidra till att uppfylla fler miljökvalitetsmål.

Vindkraft kan dock orsaka störningar främst i fråga om buller och skuggor. Vindkraft kan också påverka miljön för till exempel fåglar och fladdermöss. Det är därför viktigt att platserna där det planeras för vindkraftverk undersöks noga i förväg.

För buller och skuggor finns begränsningsvärden. Buller får inte överskrida 40 dB(A) utomhus vid bostad och de rörliga skuggorna från vingarna vid en bostad får inte överskrida åtta timmars skuggtid per år.

Länsstyrelsen tillståndsprövar större vindkraftparker. För mindre anläggningar görs en anmälan till kommunen och en bygglovsansökan.

Mönsterås kommun har en vindbruksplan som är ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Det är miljö- och byggnadsnämnden som arbetar med tillsyn över de uppförda anläggningarna, ger yttrande till Länsstyrelsen i tillståndsärenden och som meddelar beslut i anmälningsärenden.

Sidan publicerades 22 juni 2021