Dina rättigheter

Här kan du läsa mer om vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Rätt till information

Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. Du behöver legitimera dig för att verifiera din identitet. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Kontakta kommunens samordnare för dataskydd om du vill begära ut information om personuppgifter.

Rätt till rättelse

Om du anser att dina personuppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. För att göra en begäran om registerutdrag och begäran om rättning/invändning skickar du in en skriftlig begäran till samordnaren för dataskydd på Mönsterås kommun. Vårt svar till dig kommer skickas med ordinarie postgång till folkbokföringsadressen. Registerutdraget till dig ska levereras inom en månad.

Vill du ha ut handlingarna som genereras av personuppgiftsbehandlingarna vi listat i registerutdraget ska du begära en utlämning av allmän handling.

Läs mer om allmänna handlingar

Du bör vara medveten om att elektronisk kontakt med myndigheten kan lämna spår i våra elektroniska system och att spåren i sig kan utgöra allmänna handlingar.

Rätt att bli raderad (rätten att bli bortglömd)

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad. Vi kan inte radera de uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring. Exempel på sådana undantag är bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, exempelvis beslut i ärenden och obetalda skulder. Kontakta kommunens samordnare för dataskydd om du vill begära att uppgifter raderas.

Rätt att klaga

Om du har ett klagomål eller en synpunkt på hur vi behandlar dina uppgifter vänder du dig i första hand till den verksamhet som behandlar uppgifterna.

Blir du inte nöjd med hur verksamheten tagit emot din synpunkt kontaktar du samordnaren för dataskydd på Mönsterås kommun.

Om du fortfarande inte är nöjd med hur Mönsterås kommun sköter ditt ärende har du rätt att skicka ett klagomål avseende behandlingen av personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten.

Lämna ett klagomål till Integritetsmyndigheten.

Sidan granskad 29 februari 2024