Närbild på ordförandeklubba i mörkt trä med grön bakgrund

Politik och demokrati

Kommunen styrs av politiker som väljs direkt av medborgarna. Politikerna fattar beslut om frågor som påverkar din vardag, till exempel hur samhället ska utvecklas och hur skolor, omsorg, gator ska skötas.

I ett demokratiskt samhälle behövs engagerade och delaktiga medborgare. Som medborgare bestämmer du genom din rösträtt vilka som ska styra i kommunen. En viktig möjlighet för dig är att vara med och påverka kommunens utveckling genom att delta i de politiska valen vart fjärde år.

Du som bor i Mönsterås kommun kan ta del av vad kommunen arbetar med och vad kommunfullmäktige och alla nämnder bestämmer, bland annat genom att kommunfullmäktiges sammanträden och protokoll från nämndernas sammanträden är offentliga.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige fattar beslut i principiella frågor och i ärenden av större vikt för kommunen.

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen består av tretton ledamöter. Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens arbete och yttrar sig i de frågor som kommunfullmäktige ska besluta om. Kommunstyrelsen har också uppsikt över kommunal verksamhet och kommunala bolag.

Läs mer

Nämnder

Kommunens verksamhet delas in i olika områden som har en nämnd som ansvarar för den löpande verksamheten. I nämnden fattar förtroendevalda beslut som påverkar just det området. I Mönsterås kommun finns det fem nämnder: Barn- och utbildningsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden och valnämnden.

Läs mer

Titta på kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträden är alltid öppna för allmänheten. Du kan antingen välja att följa sammanträdet via webbsändning eller på plats. Här hittar du länken för att ansluta till den digitala webbsändningen.

Läs mer

Anslagstavla

Varje kommun ska ha en anslagstavla där justerade protokoll från kommunfullmäktige, de olika nämnderna och samverkansråden tillkännages. Här hittar du Mönsterås kommuns anslagstavla där du hittar tillkännagivanden, kungörelser och kallelser till kommunfullmäktige.

Läs mer

Protokoll

Här hittar du protokollen från kommunfullmäktige, de olika nämnderna och samverkansrådens sammanträden.

Läs mer

Sidan granskad 27 februari 2024