Regn på växter

Skyfall, översvämning

När det regnar väldigt mycket under kort tid, eller när det är höga havsnivåer, kan det finnas risk för översvämningar. Att få översvämning i sin fastighet kan innebära stor skada och mycket arbete. Orsaken till översvämning kan vara intensiva regn, höga vattennivåer och problem med vatten- och avloppsledningar. På den här sidan hittar du tips för att förebygga översvämning och vad du gör om du drabbats av översvämning.

Översvämningar drabbar inte bara hus, det kan göra att vägar blir översvämmade. Som trafikant behöver du vara försiktig och planera din körning för att undvika vägar som kan vara översvämmande. Kör inte på en översvämmad väg om du inte är säker på vattendjupet.

Förebygg innan det finns risk för översvämning

Som fastighetsägare är du skyldig att själv skydda din egendom. Om du vet att det finns risk för översvämning där du bor, kan du som fastighetsägare vidta olika åtgärder för att minska risken för skador. Tyvärr går det aldrig att skydda sig helt mot källaröversvämningar, men du kan göra en hel del för att förebygga och minska risken:

 • Kontrollera din försäkring
 • Kontrollera stuprör, brunnar och dräneringsrör. De ska leda bort vattnet från byggnaden, koppla bort takvattnet från avloppet.
 • Kontrollera att golvbrunnar är stängda och att automatiska bakvattenventiler fungerar. Golvbrunnar som inte kan stängas ska kunna tätas eller ersättas med brunnar som kan stängas av.
 • Se till att marken lutar från huset.
 • Skaffa pump med tillräckligt lång slang så vattnet kan pumpas bort från huset.
 • Täta källarfönster och ventilationsöppningar.
 • Flytta värdefulla föremål högre upp i huset.

När det finns risk för översvämning

Under vissa årstider är risken för översvämning större. Det kan handla om skyfall, snösmältning, stormar eller höjda vattennivåer i åar och hav. Då går Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) ut med en vädervarning att det finns risk för översvämning i vårt område. Så här kan du förbereda dig:

 • Bygg en tillfällig barriär av sand eller jord alternativt gräv ett dike för att leda bort vattnet från byggnaden.
 • Flytta fuktkänsliga föremål högre upp i huset.
 • Se till att ha exempelvis filtar och något tungt att ställa ovanpå golvbrunnar och toalettstolar.
 • Stäng av strömmen med huvudströmbrytaren.
 • Torka, pumpa eller ös ut vatten så fort som möjligt.
 • Placera fordon på en hög plats.

Om du drabbats av översvämning

Om du har drabbats av översvämning ska du alltid kontakta ditt försäkringsbolag för skadebesiktning och sanering. Dokumentera skadorna, hur vattnet kom in med mera. Fotografera eller filma gärna. För att underlätta saneringen kan du börja vädra ut fukt och spola av väggar och golv innan de torkat.

Om du har kommunalt vatten och avlopp ska du också meddela kommunen om att det inträffat en översvämning.

Sidan granskad 26 juni 2023