Närbild på ordförandeklubba i mörkt trä med grön bakgrund

Hur går det till att fatta beslut?

När en privatperson, en organisation, ett företag eller en myndighet skickar in en handling till kommunen uppstår ett ärende. Varje nämnd måste behandla ärendet enligt vissa regler. Här får du veta hur våra nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige fattar beslut.

Ärendet kommer in och registreras

När ärendet har kommit in till kommunen registreras (diarieförs) det och får ett diarienummer. Diarienumret är unikt för varje ärende för att de lätt ska kunna hittas. Alla ska kunna se vilka ärenden som kommit in till kommunen.

Ärendet bereds

Att ett ärende bereds betyder att tjänsteperson i kommunen tar fram nödvändig information om ärendet genom exempelvis kartläggningar eller undersökningar. Sedan skriver tjänstepersonen ett förslag till beslutet och skickar ärendet vidare till kommunstyrelsen, en nämnd eller kommunfullmäktige för beslut. En del ärenden beslutas i kommunens olika arbetsutskott.

Ärendet tas upp på sammanträde

Den aktuella nämnden, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige sammanträder (har ett möte) och fattar ett beslut i ärendet. När ledamöterna yrkar bifall eller avslag i ärendet säger de att de antingen tycker att förslaget ska genomföras eller inte.

Ibland måste ett ärende beredas i många nämnder och kommunstyrelse för att till slut kunna avgöras i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen eller en nämnd kan även delegera till en tjänsteperson att fatta beslut istället för styrelsen/nämnden.

Ärendet har fått ett beslut och protokoll skrivs

Efter varje sammanträde skrivs och justeras sammanträdesprotokoll som publiceras på vår officiella (digitala) anslagstavla.

Ärendet expedieras och arkiveras

När protokollet är justerat skickas beslutet, det kallas också expedieras, till berörda förvaltningar som ser till att beslutet genomförs. Sedan är ärendet avslutat och arkiveras.

Sidan granskad 23 februari 2024