Alkohol

För att få servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker behöver du tillstånd enligt alkohollagen. Det är miljö- och byggförvaltningen tillsammans med socialförvaltningen i Kalmar kommun som handlägger och utreder serveringstillstånd för verksamheter och tillfälliga arrangemang.

Så ansöker du om serveringstillstånd

Du behöver ansöka om serveringstillstånd och skicka in kompletta handlingar i god tid innan tillställningen eller verksamheten vill börja servera alkohol. Det gäller även tillfälliga tillstånd exempelvis under sommaren.

Ansökningsavgift

Innan vi börjar utreda din ansökan behöver du dessutom ha betalat ansökningsavgiften. Ansökningsavgiften ska du betala in till bankgiro 855-6110. Märk inbetalningen med namn och referensnummer 3196-51120-11223.

Ansökan skickas på remiss

När du söker serveringstillstånd skickas en remiss till Skatteverket, Polisen, Kronofogden, kommunens miljö- och byggförvaltning och räddningstjänsten.

Du behöver göra ett prov

För att kunna beviljas serveringstillstånd måste du göra och klara av ett kunskapsprov i alkohollagen. Du och kommunens alkoholandläggare kommer överens om när du ska göra kunskapsprovet i samband med att du ansöker om serveringstillstånd.

Tillsyn

Miljö- och byggförvaltningen ansvarar för tillsynen över de restauranger som fått serveringstillstånd. Det gör vi för att kontrollera att serveringen följer de lagar och riktlinjer som finns.

Kontroller och tillsyn kan se ut på olika sätt:

  • Förebyggande tillsyn i dialog och samverkan med restaurangbranschen.
  • Yttre tillsyn innebär att vi besöker serveringsstället.
  • Inre tillsyn är när tillståndsenheten får uppgifter från andra myndigheter och register.

Inspektionerna dokumenteras alltid skriftligt.

Restaurangrapport

Varje år skickar vi ut begäran om en restaurangrapport. Du som ansvarar för serveringstillståndet fyller i rapporten och skickar in den till miljö- och byggförvaltningen.

Efter tillsynen — vad händer sen?

När vi gör en tillsyn på din restaurang skriver vi alltid ett tillsynsprotokoll. Har vi inget att anmärka på hör du inte något från oss. Om vi har anmärkningar skickar vi tillsynsprotokollet till dig tillsammans med ett brev där vi talar om vad vi hittat för brister och hur vi går vidare. Du har alltid möjlighet att svara på brevet. Det underlättar för oss att göra rätt bedömning om du väljer att svara och ge din bild av vad som skett.

Om serveringsstället inte följer bestämmelserna i alkohollagen kan du få antingen en erinran, det vill säga en mildare form av påpekande, eller en varning. Vid allvarligare eller upprepade förseelser kan serveringstillståndet återkallas. Du har rätt att överklaga erinran, varningar och återkallanden till Förvaltningsrätten.

Om du får en anmärkning

Mindre allvarliga brister kan oftast rättas till på en gång. Om du inte rättar till påpekade brister så kan du få ytterligare påpekanden. Har du fått en erinran om en brist vid en tillsyn, och sedan inte gjort något åt bristen vid nästa tillsyn kan det till exempel resultera i att du får en varning.

Tillsynsavgifter

Avgifterna för tillsyn baseras på din verksamhets omsättning.

Omsättning Kostnad
Mellan 0 – 50 000 kronor 1 000 kronor
Mellan 50 001 – 100 000 kronor 2 000 kronor
Mellan 100 001 – 250 000 kronor 3 000 kronor
Mellan 250 001 – 500 000 kronor 4 000 kronor
Mellan 500 001 – 600 000 kronor 5 000 kronor
Över 600 001 kronor 7 000 kronor

Avgiften för påminnelse om restaurangrapport är 1 000 kronor.

Sidan uppdaterad 21 september 2022